ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ފުރާނަ

-

ފުރާނަގެ ލަވަތައް

ހުވަފެން ދެކޭނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

4.07 ހާސް

ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.62 ހާސް

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.93 ހާސް

ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.89 ހާސް

ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.29 ހާސް

ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.36 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޫރަ

ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާޒުބި އަސަރު

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފާތުމަތު ރައޫފް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތާ ރޫޙުން

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

އާސިމް ތައުފީޤު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

މޫނިސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމާއި މޭ

ޢަބްދުލް ރައޫފް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ

އިބްރާހިމް މަޙުމޫދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް