ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

-

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީގެ ލަވަތައް

އާދަކޮށް މިމަގުން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

2.82 ހާސް

ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

2.71 ހާސް

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

4.58 ހާސް

އިޤުރާރު ކޮބާހޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.33 ހާސް

ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

3.54 ހާސް

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ޝަފީޤާ

2.12 ހާސް

ރާނީ ދޮން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

2.45 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުޑުން ތަރިތަށް

ހުޔާމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގޯހެއް

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

ފާތުމަތު ރައޫފް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

މީނާ ސަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

އިބްރާހިމް މަޙުމޫދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ

ނަސްރުﷲ އާދަމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން