ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޢަލީ ރަމީޒު

ޢަލި ރަމީޒު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބު ތަކަކަށް ލަވަ ކިޔުމާއި ދުރުގައި އުޅުނަސް، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އަޑުއަހަމުންދަނީ ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަތައް

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ

ޢަލީ ރަމީޒު

7.24 ހާސް

އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

1.99 ހާސް

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.25 ހާސް

އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި

ޢަލީ ރަމީޒު

3.38 ހާސް

ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.38 ހާސް

ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.7 ހާސް

ބުނެ ރޮވެނީއޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.61 ހާސް

ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ

ޢަލީ ރަމީޒު

5.51 ހާސް

ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

3.14 ހާސް

ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.32 ހާސް

ދިމާވޭތޯ އެ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.55 ހާސް

އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.64 ހާސް

އެރޭ ހާދަ ލޯބިން

ޢަލީ ރަމީޒު

4.13 ހާސް

އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން

ޢަލީ ރަމީޒު

6.64 ހާސް

އޭ ހާދަ އެދެން

ޢަލީ ރަމީޒު

3.67 ހާސް

ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް

ޢަލީ ރަމީޒު

5.65 ހާސް

ފިނި ފިނި ރެއަކައު

ޢަލީ ރަމީޒު

303

ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން

ޢަލީ ރަމީޒު

5.14 ހާސް

ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.12 ހާސް

ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.91 ހާސް

ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން

ޢަލީ ރަމީޒު

8.16 ހާސް

ހިތި ވޭނެއްގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.54 ހާސް

ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް

ޢަލީ ރަމީޒު

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.44 ހާސް

ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.5 ހާސް

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.15 ހާސް

ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.03 ހާސް

ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟

ޢަލީ ރަމީޒު

2.31 ހާސް

ހުވަފެން ދެކޭނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

4.4 ހާސް

އިޙުސާސް ވަނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

191

ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

3.56 ހާސް

އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.51 ހާސް

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

ޝިފާ ތައުފީޤު

10.83 ހާސް

ކަލާ ފެނުނީމާ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.68 ހާސް

ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

4.65 ހާސް

ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

54

ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.87 ހާސް

ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު

ޢަލީ ރަމީޒު

2.64 ހާސް

މާތް ހޫރެކޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.35 ހާސް

މަރިޔާދު އާ ވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.47 ހާސް

މަރުވެދާނޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.82 ހާސް

މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި

ޢަލީ ރަމީޒު

7.11 ހާސް

ނަން ރީތި ގޮތުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.73 ހާސް

އޯގާވީތީހޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.73 ހާސް

ރީތީ ހީލީމާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.15 ހާސް

ރޮއެފާ ކަލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

5.46 ހާސް

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.81 ހާސް

ސާދާ މިޒާޖު

ޢަލީ ރަމީޒު

3.1 ހާސް

ތިޔަ މަލުގާވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.25 ހާސް

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

9.7 ހާސް

ވަސްވާސް

ޢަލީ ރަމީޒު

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.67 ހާސް

ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.64 ހާސް

ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2 ހާސް

ޔާ ޒަލްޖަލާލީ

ޢަލީ ރަމީޒު

360

ޔާރުގެ ނަލަކަން

ޢަލީ ރަމީޒު

5.63 ހާސް

ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.93 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

23 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

ފަޒީލާ އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދޭސް

ޝިފާ ތައުފީޤު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތާ ރޫޙުން

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާދޫގާ

އާސިމް ތައުފީޤު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

އިސްމާޢިލް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ޢީސާ މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ނަސްރުﷲ އާދަމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ