ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

-

މަޢުރޫފު ޚަލީލުގެ ލަވަތައް

ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2.06 ހާސް

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2.79 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުޑުން ތަރިތަށް

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޙަސަން އިލްހާމް

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

ފަރުހާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

އުމަރު ޒާހިރު

12 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

ޢަބްދުﷲ ފާލިހު އާދަމް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާސިމް ތައުފީޤު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

ޝިފްނާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން

ޢައިޝަތު ޝާދާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ

މޫނިސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމާއި މޭ