ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޅެންވެރިޔާ ނޭނގޭ

ޅެންވެރިޔާ ނޭނގޭގެ ލަވަތައް

އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

419

އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

3.62 ހާސް

އާދަކޮށް މިމަގުން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

3.04 ހާސް

އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ

ޒަހިއްޔާ

1.75 ހާސް

އާދޭސް

އަޙްމަދު އާމިރު

6.02 ހާސް

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ

ޢަލީ ރަމީޒު

7.24 ހާސް

އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

90

އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

1.99 ހާސް

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.25 ހާސް

އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން

މުޚުތާރު އާދަމް

2.36 ހާސް

އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

89

އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި

ޢަލީ ރަމީޒު

3.38 ހާސް

އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.12 ހާސް

އަކިރި ދެމޭ

މުޙައްމަދު މާޖިދު

3.24 ހާސް

އަލިފުތު

އަޙްމަދު ނަޝީދު

18

އަމާންކަން މި ހޯދާ

ޚަލީލް

1.24 ހާސް

އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

94

އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

13

އަސްލު ޙާލަތު

މުޚުތާރު އާދަމް

4.21 ހާސް

ބަކަރި

އަޙްމަދު ނަޝީދު

24

ބަލަ ބަލަ

ޢަބްދުއްސަމީއު

1.84 ހާސް

ބައްޕައެކޭ

މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

1.77 ހާސް

ބައްޕަގެ ލޯ

ޢަބްދުލް ބާރީ

3.98 ހާސް

ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.38 ހާސް

ބީހިލާ

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3.46 ހާސް

ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

5.21 ހާސް

ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ

އަޙްމަދު އާމިރު

3.74 ހާސް

ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ

ޢަބްދުއްސަމީއު

2.26 ހާސް

ބިކަ ޙާލު

މީނާ ސަލީމް

2.79 ހާސް

ބިންމަތީގާ

މުޚުތާރު އާދަމް

3.16 ހާސް

ބޯޅަ ކިންކިރި މާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.57 ހާސް

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ

ޚަލީލް

3.36 ހާސް

ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.7 ހާސް

ބުނެ ރޮވެނީއޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.61 ހާސް

ޗާލޭ

ޓްރިއޯ

6.08 ހާސް

ޗަކަ

އިސްމާއިލް އައްފާން

5.14 ހާސް

ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.03 ހާސް

ޗިސް ޗިސް

ޝިއުޒް

2.11 ހާސް

ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ

ޢަލީ ރަމީޒު

5.51 ހާސް

ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން

އިބްރާހިމް އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

7

ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

2.14 ހާސް

ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

3.14 ހާސް

ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.32 ހާސް

ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ

އަލްތޮފް ޝާކިރު

1.47 ހާސް

ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

1.21 ހާސް

ދީފީމޭ

ޙަސަން އިލްހާމް

ޝިފާ ތައުފީޤު

4.12 ހާސް

ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

1.93 ހާސް

ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

198

ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

2.92 ހާސް

ދިއްލާލި ހަނދު

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

10

ދިމާވޭތޯ އެ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.55 ހާސް

ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

3.15 ހާސް

ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ

މުމްތާޒް މޫސާ

2.5 ހާސް

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

6.44 ހާސް

އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

17

އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.64 ހާސް

އެހޯދި އުފާތަކާ

މުޚުތާރު އާދަމް

5.28 ހާސް

އެޅި މި ކަނޑުމަތި

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5.18 ހާސް

އެންވަގުވީ

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

9.98 ހާސް

އެރޭ ހާދަ ލޯބިން

ޢަލީ ރަމީޒު

4.13 ހާސް

އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ

އުމަރު ޒާހިރު

3.95 ހާސް

އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން

ޢަލީ ރަމީޒު

6.64 ހާސް

އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ

ޖަމީލާ ސަލީމް

19

އޭ ހާދަ އެދެން

ޢަލީ ރަމީޒު

3.67 ހާސް

އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

333

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

4.91 ހާސް

ފަނު ދުންމާރި

ޙައްސާނު

2.6 ހާސް

ފަރިވާހާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.31 ހާސް

ފަށަން

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

1.41 ހާސް

ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް

ޢަލީ ރަމީޒު

5.65 ހާސް

ފަތިހުގެ މުދިމާ

ޙައްސާނު

876

ފީނާށެ ޖެހުނީ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

1.91 ހާސް

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ފަރީދާ

6.78 ހާސް

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޢިމާދު

މަޙުމޫދާ ޝަކީބް

2.7 ހާސް

ފިނި ފިނި ރެއަކައު

ޢަލީ ރަމީޒު

303

ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2.15 ހާސް

ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

10.18 ހާސް

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

އަޙްމަދު އާތިފް

3.87 ހާސް

ގިސްލުމާ ވޭނުގާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

2.72 ހާސް

ގޯހެއް

ހުޔާމް

2.97 ހާސް

ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން

މުޚުތާރު އާދަމް

3.53 ހާސް

ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން

ޢަލީ ރަމީޒު

5.14 ހާސް

ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.12 ހާސް

ޙާލު އަހާލީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އުމަރު ޒާހިރު

3.55 ހާސް

ހަދިޔާ

އުނޫޝާ ޢިމާދު

1.97 ހާސް

ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.91 ހާސް

ހަލަބޮލި

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

4.53 ހާސް

ހީލަނީ އަޑުއަހާ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

މަޙުމޫދާ ޝަކީބް

2.12 ހާސް

ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން

ޢަލީ ރަމީޒު

8.16 ހާސް

ހޭވާ ހޭވާ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

4.46 ހާސް

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ

ޙުސެއިން ޢަލީ

4.58 ހާސް

ހިތާ ރޫޙުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

3.41 ހާސް

ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.31 ހާސް

ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ

ޝިފާ ތައުފީޤު

201

ހިތި ވޭނެއްގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.54 ހާސް

ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް

ޢަލީ ރަމީޒު

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.44 ހާސް

ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.5 ހާސް

ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން

އަޙްމަދު އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.66 ހާސް

ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

ފަޒީލާ އާމިރު

2.99 ހާސް

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ

ޢަބްދުއްސަމީއު

3.48 ހާސް

ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

28

ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ

އުމަރު ޒާހިރު

41

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.15 ހާސް

ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.03 ހާސް

ހޫރު ކަނބާފުޅު

ޢަބްދުއްސަމީއު

2.85 ހާސް

ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟

ޢަލީ ރަމީޒު

2.31 ހާސް

ހުވަފެން ދެކޭނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

4.4 ހާސް

ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ

ޢަބްދުލް ރައޫފް

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.66 ހާސް

އިހުސާސް

ބަތޫލް އަޙްމަދު

3.44 ހާސް

އިޤުރާރު ކޮބާހޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.52 ހާސް

އިރު އޮއްސުމުން

މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

2.14 ހާސް

އިޝާރާތްހޭ ކުރީ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

5.25 ހާސް

ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

3.56 ހާސް

ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ

ފަރީދާ

2.96 ހާސް

އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ

އުމަރު ޒާހިރު

2.9 ހާސް

އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.51 ހާސް

ޖާދޫގާ

މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

1.71 ހާސް

ޖާޒުބި އަސަރު

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

4.43 ހާސް

ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

34

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

ޝިފާ ތައުފީޤު

10.83 ހާސް

ޖިސްމާއި މޭ

މުމްތާޒް މޫސާ

މޫނިސާ

1.69 ހާސް

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

3.03 ހާސް

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި

އަންދަލާ ޙަލީމް

6.4 ހާސް

ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ

އުމަރު ޒާހިރު

2.67 ހާސް

ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

1.34 ހާސް

ކާލާ މަންނަ

ޝިއުޒް

3.01 ހާސް

ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

99

ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.52 ހާސް

ކަޅު ސޮރު

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

4.9 ހާސް

ކަޅު ބުޅާ

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

2.12 ހާސް

ކަނބިއްޔާ

ޙައްސާނު

3.76 ހާސް

ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

2.37 ހާސް

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

އާސިމް ތައުފީޤު

1.89 ހާސް

ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

3.78 ހާސް

ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

4.65 ހާސް

ކުދި ޖަޒީރާ

ޚަލީލް

5.44 ހާސް

ކުލަ ޔެލޯ

ޝިއުޒް

2.08 ހާސް

ކުރާތީ ދެން އަސަރު

އުމަރު ޒާހިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

1.54 ހާސް

ކުރަނގި ދެލޯ

އުމަރު ޒާހިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.22 ހާސް

ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

54

ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.87 ހާސް

ލޯބިކަން

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

3.31 ހާސް

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

މުމްތާޒް މޫސާ

10.19 ހާސް

ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

356

ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު

ޢަލީ ރަމީޒު

2.64 ހާސް

މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ

މުޙައްމަދު މާޖިދު

ޝިފާ ތައުފީޤު

2.79 ހާސް

މާތް ހޫރެކޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.35 ހާސް

މަލާ ފެނިފަ

މުޚުތާރު އާދަމް

3.05 ހާސް

މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ

މުމްތާޒް މޫސާ

1.85 ހާސް

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

2.04 ހާސް

މަންޒިލް ތިޔޭ

ޙަސަން އިލްހާމް

3.88 ހާސް

މަރިޔާދު އާ ވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.47 ހާސް

މަރުވެދާނޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.82 ހާސް

މީ ވީގޮތޭ

ޚަލީލް

2.99 ހާސް

މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.57 ހާސް

މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

66

މި ޅެން

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2 ހާސް

މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި

ޢަލީ ރަމީޒު

7.11 ހާސް

މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

2.28 ހާސް

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ޝަފީޤާ

2.32 ހާސް

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

ފަރުހާދު

2.42 ހާސް

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޙައްސާނު

4.5 ހާސް

މިސްކިތު ވަކަރު

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

2.63 ހާސް

ނަބީ އަމީނޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

2.99 ހާސް

ނަން ރީތި ގޮތުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.73 ހާސް

ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

4.55 ހާސް

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން

ޖަމީލާ ޙަސަން

4.33 ހާސް

ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

5.85 ހާސް

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

3.41 ހާސް

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.26 ހާސް

ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ

ޢަބްދުއްސަމީއު

3.83 ހާސް

ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

ޢަބްދުލް ބާރީ

4.09 ހާސް

އޯގާވީތީހޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.73 ހާސް

އޮތަކަސް މާ ކަނޑު

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

5.06 ހާސް

ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

3.19 ހާސް

ރައިވަރެއް ހެދީމާ

ޙައްސާނު

4.46 ހާސް

ރަމްޒު މި ޤައުމީ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

3.01 ހާސް

ރަން ލޯތްބަކީ

މުމްތާޒް މޫސާ

1.91 ހާސް

ރީތި ހަނދުވަރު

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (މޮހޮޖް)

އަޙްމަދު ނަޝީދު

7 ހާސް

ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

4.04 ހާސް

ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ

މުޙައްމަދު ޝަހުބާން

3.85 ހާސް

ރީތިކަން

މޫޝަން

4.63 ހާސް

ރީތީ ހީލީމާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.15 ހާސް

ރޯޅި

މުޙައްމަދު މާޖިދު

2.97 ހާސް

ރޮއެފާ ކަލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

5.46 ހާސް

ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި

ޢަބްދުއްސަމީއު

3.49 ހާސް

ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް

އުމަރު ޒާހިރު

ޝިފާ ތައުފީޤު

1.93 ހާސް

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.81 ހާސް

ސާދާ މިޒާޖު

ޢަލީ ރަމީޒު

3.1 ހާސް

ސިއްރު

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

4.66 ހާސް

ތަދާ ވޭނުގާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

5.36 ހާސް

ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ

އުމަރު ޒާހިރު

3.69 ހާސް

ތި ރީތި މޫނު

ޢަބްދުއްސަމީއު

4.43 ހާސް

ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

3.09 ހާސް

ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު

އުމަރު ޒާހިރު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

2.89 ހާސް

ތިޔަ ކަޅިރަވައިން

މުމްތާޒް މޫސާ

3 ހާސް

އުޑުން ތަރިތަށް

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5.29 ހާސް

އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން

ޖަމީލާ ސަލީމް

2.21 ހާސް

އުޅޭއުޅެފަ

މުމްތާޒް މޫސާ

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.93 ހާސް

އުޝާ

ޙަސަން އިލްހާމް

ޝިފާ ތައުފީޤު

2.12 ހާސް

ވާނޭ ކައިރީގާ

އުމަރު ޒާހިރު

3.49 ހާސް

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

9.7 ހާސް

ވާތީ ފާރު

ޖަމީލާ ސަލީމް

1.23 ހާސް

ވާތީ ހަނދާނޭ

މުނީފާ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ޢަލީ ސާޖިދު

1.74 ހާސް

ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު

ފަޒީލާ އާމިރު

3.64 ހާސް

ވަސްވާސް

ޢަލީ ރަމީޒު

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.67 ހާސް

ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.64 ހާސް

ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2 ހާސް

ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް

މުޚުތާރު އާދަމް

2.46 ހާސް

ޔާ ޒަލްޖަލާލީ

ޢަލީ ރަމީޒު

360

ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

2.82 ހާސް

ޔާރު ބުނެލާށޭ

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

4.93 ހާސް

ޔާރުގެ ނަލަކަން

ޢަލީ ރަމީޒު

5.63 ހާސް

ދީވާނާވޭ މޫސުން

މުއާވިޔަތު އަންވަރު

3.88 ހާސް

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.95 ހާސް

ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.93 ހާސް

ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

4.32 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

23 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގޯހެއް

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޝިއުޒް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

މުޚުތާރު އާދަމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެހޯދި އުފާތަކާ

ފަޒީލާ އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ޢަބްދުލް ބާރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާދޫގާ

އާސިމް ތައުފީޤު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

އަޙްމަދު ނަޝީދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ