ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ފިނިކަން ވި ރޯޅިޔާ، ފޮނުވާލަނީ ނަޔާ
ހިނިތުންވެވޭ ޝުޢޫރުން، ކިޔާ ޢީދު ތަހުނިޔާ

ހިޔަ މާތް، މި ޢީދު އައުމުން މަޖާކުރާ ފުރުޞަތުގާ
ނިޔަތާއި ދުލުން، ޞަދަޤާތް ކުރާށެވީ، ރަޙްމަތުގާ
"ހިޔަލުން" ވެދާ، އޭރުން ނަފާ، މޭރުންވެ ކިޔާ ތަހުނިޔާ

ދީލަތިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމާ އެދޭހެން ފެނިލީ
އަލި ރީތި އުޖާލާވީ ކުލަޔާ މަންޒަރު ފެނިލީ
ނަލަހެދިލުމުން، އުފަލުން ހެމުން، ކިޔާލާ ދެމޭ ތަހުނިޔާ

ކުޅިވަރު ސަމާވި، ޙަރަކާތްވެލާތި، ދޭހުން ފެނިލާ
މުޅި ކައުނުގާ ދިރުން، އެކުލަވާލިހެން ހީވެވިލާ
ގުޅިލާ ކަތުން، ފަރި ރާގަކުން، އިއްވާލި މީ ތަހުނިޔާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

22 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުޑުން ތަރިތަށް

މުޚުތާރު އާދަމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެހޯދި އުފާތަކާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހޭވާ ހޭވާ

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗަކަ

އަޙްމަދު އާތިފް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

ޢަލީ ސާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ ހަނދާނޭ

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

އަލްތޮފް ޝާކިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ