A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

1.87K views

English

Information

ތާނައިން

މިހިތަކުން ތިހަނދާން ނުފިލާނޭ
އާދޭ ޒުވާނާ
މިހިތުގާތިޔަ ތަސްވީރޭވީ
ތީ ހިތުގެ ޔާރާ
ވަންޏާ ވަންޏާ ވަންޏާ ލޯބި ގައިމޭ ވަންޏާ
މީ ވެދާނޭ ގޮތޭ ކްރޭޒީވޭ ހިތާމެއާ
ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ
ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ

ތިޔައޭ ލޯތްބަކީ
ތިޔައޭ ނާޒުކު މި ހިތުގެ ފަރުވާ
ތިޔަ ހަނދާންތަކުން
ނުނިދި ރޭގަނޑު ވޭތު މަ ކުރަމޭ
ބޯއިސް އާ މި ފީލިންގ ފީލިންގ ލައިކް އަ ޑްރީމިންގ
ލޯބިން ހުވަފެންތައް ބޭނުމީ ދެކޭށޭ
ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ

ކުރެވޭ އަސަރު
ތި ނަޒަރު ތިޔަ ސިހުރުވެރި ދެލޮލުން
މުޅި ހިތޭ ޒަޚަމް ވީ މަގޭ
ސީދާ ހަތަރު ކަޅި ވެވުމުން
އެވްރީ ތިންގ އައި ނީޑެޑް އޯލް އައި އެވަރ ވޯންޓެޑް
ބޭނުންވޭ ނަށާލަން ތި އަތުގާ ހިފާލާ
ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ

Artist Songs

Album Songs

Unoosha Imadh

  1. Beehilaa
  2. Hadhiyaa
  3. Soora

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

158 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

146 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Zero Degree Atoll

7 songs

Most popular song

Envaguvee (Bait me)

Naifaru Dhohokko

3 songs

Most popular song

Jaazubee asaru

Mumthaaz Moosa

7 songs

Most popular song

Loabivaayaa nulaa

Mohamed Huzam

9 songs

Most popular song

Mulhi Jaan Hithaa

Hussain Sobah

0 songs

Most popular song

Aminath Shaani

0 songs

Most popular song

Muaviyath Anwar

1 songs

Most popular song

deewaana vey moosum

Ali Gaasim

2 songs

Most popular song

Eadhu ge thahuniyaa

Aishath Shadhaa

1 songs

Most popular song

Karunain dheloa mi furenee

Althof Shakir

1 songs

Most popular song

Dheefaa ehih farudhaa

Zahiyya

1 songs

Most popular song

Aadhe thiya inaayathey