ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަންދާންތައް ހިތަކުން ޔަގީނޭ
ތައުރީފް ލޯބިން މިރޭ ކޮށް ހަދާނޭ
އުފަލެއް ލިބޭ ތޯ، މިތަންވަޅު ބަލާނޭ

ބަޔާން ވެވޭ ހޭ އަސަރު ދެހިތުގާ އުފެދޭނޭ
ލޮލުން ލޮލަށް ދޭ ނަޒަރު ޒަޚަމް ހިއްޔް ކުރުވާނޭ
ލޯބިވާ އޭ ބުނަން އުޅޭ ހެން ހީވާނޭ
ގައިމޭ ހިމޭނުން ހިތަށް ކެއް ނުވާނޭ
ހިތުގެ ހާލު ލޯބިން އަންގަން އުޅޭނޭ
ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަންދާންތައް…

ލޯބިވާ ބީވުމުން ހިތާމައިން ގިސްލާނޭ
ކީށްވެބާއޭ މިހެން ދިމާވީ ހީވާނޭ
އިއްޔެ ދުއް ރަން ޒަމާން ހަންދާނަށް އައްނާނޭ
އުފަލުން ބައެއް ހިތް ހިނިތުން ވެލާނޭ
ބައެއް ހިއްޔް މިދުނިޔޭން ބާކީ ވެދާނޭ
ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަންދާންތައް…

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 8. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 9. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 10. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 11. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 12. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 13. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 14. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 15. އަކިރި ދެމޭ
 16. އަލިފުތު
 17. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 18. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 19. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 20. އަސްލު ޙާލަތު
 21. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 22. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 23. ބަކަރި
 24. ބަލަ ބަލަ
 25. ބައްޕައެކޭ
 26. ބައްޕަގެ ލޯ
 27. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 28. ބީހިލާ
 29. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 30. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 31. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 32. ބިކަ ޙާލު
 33. ބިންމަތީގާ
 34. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 35. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 36. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 37. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 38. ޗާލޭ
 39. ޗަކަ
 40. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 41. ޗިސް ޗިސް
 42. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 43. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 44. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 45. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 46. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 47. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 48. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 49. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 50. ދީފީމޭ
 51. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 52. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 53. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 54. ދިއްލާލި ހަނދު
 55. ދިމާވޭތޯ އެ
 56. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 57. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 58. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 59. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 60. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 61. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 62. އެހޯދި އުފާތަކާ
 63. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 64. އެންވަގުވީ
 65. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 66. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 67. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 68. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 69. އޭ ހާދަ އެދެން
 70. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 71. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 72. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 73. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 74. ފަނު ދުންމާރި
 75. ފަރިވާހާ
 76. ފަށަން
 77. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 78. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 79. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 80. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 81. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 82. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 83. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 84. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 85. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 86. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 87. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 88. ގޯހެއް
 89. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 90. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 91. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 92. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 93. ޙާލު އަހާލީ
 94. ހަދިޔާ
 95. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 96. ހަލަބޮލި
 97. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 98. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 99. ހޭވާ ހޭވާ
 100. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 101. ހިތާ ރޫޙުން
 102. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 103. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 104. ހިތި ވޭނެއްގާ
 105. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 106. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 107. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 108. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 109. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 110. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 111. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 112. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 113. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 114. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 115. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 116. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 117. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 118. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 119. އިހުސާސް
 120. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 121. އިރު އޮއްސުމުން
 122. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 123. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 124. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 125. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 126. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 127. ޖާދޫގާ
 128. ޖާޒުބި އަސަރު
 129. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 130. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 131. ޖިސްމާއި މޭ
 132. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 133. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 134. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 135. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 136. ކާލާ މަންނަ
 137. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 138. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 139. ކަޅު ސޮރު
 140. ކަޅު ބުޅާ
 141. ކަނބިއްޔާ
 142. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 143. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 144. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 145. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 146. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 147. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 148. ކުދި ޖަޒީރާ
 149. ކުލަ ޔެލޯ
 150. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 151. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 152. ކުރަނގި ދެލޯ
 153. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 154. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 155. ލޯބިކަން
 156. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 157. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 158. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 159. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 160. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 161. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 162. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 163. މަލާ ފެނިފަ
 164. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 165. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 166. މަންޒިލް ތިޔޭ
 167. މަރިޔާދު އާ ވާ
 168. މަރުވެދާނޭ
 169. މީ ވީގޮތޭ
 170. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 171. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 172. މި ޅެން
 173. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 174. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 175. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 176. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 177. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 178. މިސްކިތު ވަކަރު
 179. ނަބީ އަމީނޭ
 180. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 181. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 182. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 183. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 184. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 185. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 186. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 187. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 188. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 189. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 190. އޯގާވީތީހޭ
 191. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 192. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 193. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 194. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 195. ރަން ލޯތްބަކީ
 196. ރީތި ހަނދުވަރު
 197. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 198. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 199. ރީތިކަން
 200. ރީތީ ހީލީމާ
 201. ރޯޅި
 202. ރޮއެފާ ކަލާ
 203. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 204. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 205. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 206. ސާދާ މިޒާޖު
 207. ސިއްރު
 208. ތަދާ ވޭނުގާ
 209. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 210. ތި ރީތި މޫނު
 211. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 212. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 213. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 214. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 215. އުޑުން ތަރިތަށް
 216. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 217. އުޅޭއުޅެފަ
 218. އުޝާ
 219. ވާނޭ ކައިރީގާ
 220. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 221. ވާތީ ފާރު
 222. ވާތީ ހަނދާނޭ
 223. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 224. ވަސްވާސް
 225. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 226. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 227. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 228. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 229. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 230. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 231. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 232. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 233. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 234. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 235. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 236. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 237. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އަލްބަމް ނޭނގޭ

 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭސް
 5. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 6. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 7. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 8. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 9. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 10. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 11. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 12. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 13. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 14. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 15. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 16. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 17. ބަލަ ބަލަ
 18. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 19. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 20. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 21. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 22. ބިންމަތީގާ
 23. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 24. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 25. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 26. ޗާލޭ
 27. ޗަކަ
 28. ޗިސް ޗިސް
 29. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 30. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 31. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 32. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 33. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 34. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 35. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 36. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 37. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 38. ދިއްލާލި ހަނދު
 39. ދިމާވޭތޯ އެ
 40. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 41. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 42. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 43. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 44. އެހޯދި އުފާތަކާ
 45. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 46. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 47. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 48. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 49. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 50. އޭ ހާދަ އެދެން
 51. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 52. ފަނު ދުންމާރި
 53. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 54. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 55. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 56. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 57. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 58. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 59. ގޯހެއް
 60. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 61. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 62. ޙާލު އަހާލީ
 63. ހަދިޔާ
 64. ހަލަބޮލި
 65. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 66. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 67. ހޭވާ ހޭވާ
 68. ހިތާ ރޫޙުން
 69. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 70. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 71. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 72. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 73. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 74. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 75. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 76. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 77. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 78. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 79. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 80. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 81. އިހުސާސް
 82. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 83. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 84. އިރު އޮއްސުމުން
 85. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 86. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 87. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 88. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 89. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 90. ޖާޒުބި އަސަރު
 91. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 92. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 93. ޖިސްމާއި މޭ
 94. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 95. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 96. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 97. ކާލާ މަންނަ
 98. ކަލާ ފެނުނީމާ
 99. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 100. ކަނބިއްޔާ
 101. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 102. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 103. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 104. ކުދި ޖަޒީރާ
 105. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 106. ކުރަނގި ދެލޯ
 107. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 108. ލޯބިކަން
 109. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 110. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 111. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 112. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 113. މަލާ ފެނިފަ
 114. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 115. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 116. މަންޒިލް ތިޔޭ
 117. މަރިޔާދު އާ ވާ
 118. މަރުވެދާނޭ
 119. މީ ވީގޮތޭ
 120. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 121. މި ޅެން
 122. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 123. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 124. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 125. މުޅި ޖާން ހިތާ
 126. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 127. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 128. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 129. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 130. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 131. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 132. އޯގާވީތީހޭ
 133. ރާނީ ދޮން
 134. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 135. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 136. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 137. ރީތިކަން
 138. ރީތީ ހީލީމާ
 139. ރޯޅި
 140. ރޮއެފާ ކަލާ
 141. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 142. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 143. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 144. ސިއްރު
 145. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 146. ތި ރީތި މޫނު
 147. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 148. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 149. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 150. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 151. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 152. އުޅޭއުޅެފަ
 153. ވާނޭ ކައިރީގާ
 154. ވާތީ ފާރު
 155. ވަސްވާސް
 156. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 157. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 158. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 159. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 160. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 161. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 162. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 163. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

23 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

އުމަރު ޒާހިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

ޢަބްދުލް ބާރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތާ ރޫޙުން

ޢަލީ ޤާސިމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާދޫގާ

އަޙްމަދު ނަޝީދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ