ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޖާދޫގާ

މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

1.62 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ޖާދޫގާ ދީވާނާ ހިތްވޭ
މޭގާ ހިތް މަޑަކުން ނޯވޭ
މީ ލޯބި ނޫންހޭ ޔާރާ

ބޭނުމީ ކައިރީ ވުމޭ
މިތުރާ އޯގާ ވުމޭ
މީ ލޯބި ނޫންހޭ ޔާރާ

ޖާދޫ މީ ބާރެއް ނޫންހޭ
ނޭނގޭ އިޙުސާސެކޭ
އަސްތާ މީ ހީވޭ ހިތުގެ ސިއްރެކޭ
ނިންޖެއް ނާދޭ ކީއްވެހޭ
ޔާރާއޭ ކީއްވެހޭ
ފެންނާތީ މޫނޭ ޔާރާ މި ހިއްސެކޭ
މީ ލޯބި ނޫންހޭ ޔާރާ

މަންޒިލް ބޭނުންވާތީއޭ
ސިއްރުން ހިތް ބުނެލައޭ
އުމުރަށް ބޭނުން މިވާ ޔާރަކީ ތިޔައޭ
ވިންދޭތީ މޭގާ މިވާ
ވަކިވާކަށް ނޭދެމޭ
ބޭނުންވާހެން ޖާނާ ކައިރިވާނަމޭ
މީ ލޯބި ނޫންހޭ ޔާރާ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. ބައްޕައެކޭ
  2. އިރު އޮއްސުމުން
  3. ޖާދޫގާ
  4. ނޭދެން އުފާ އަދު ޔާރު ނޫން
  1. ޖާދޫގާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޫރަ

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

މުމްތާޒް މޫސާ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

ޒާރާ މުޖުތަބާ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖަމީލާ ޙަސަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން

މީނާ ސަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ފައްތޭ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާބޫކުން