A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chaaley

Trio

5.52K views

English

Information

ތާނައިން

ސާދަވިލޭރޭ ހަނދުފަދަ
ޗާލު ރީތި މޫނު މިރޭ ފޮރުވުމުން
އެކަނިވެފައިވާ ތަރިތައް ގޮވަނީއޭ
މިރޭ އަންނާށޭ

ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭ
ނުފެނުމުން ތިރީތި ސޫރަ
ހާދަހާ ހިތަށް ތަދުވޭ
ނުފެނުމުން ކަލާގެ ސޫރަ

ޗާލޭ، ޗާލޭ
ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ
ޗާލޭ މަގޭ ދޫންޏާ
ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ

މާތަކުގެ ފިޔަތަށް ފަދަ ރީތިކަން ލިބިފައިވެޔޭ
މާބުރާ ކޮކާތަށް މާ ދޫކޮށްފާ އާދެޔޭ
ކަލާގެ ރީތިކަން ފެނުމުން

ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭ
ނުފެނުމުން ތިރީތި ސޫރަ
ހާދަހާ ހިތަށް ތަދުވޭ
ނުފެނުމުން ކަލާގެ ސޫރަ

ޗާލޭ، ޗާލޭ
ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ
ޗާލޭ މަގޭ ދޫންޏާ
ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ

ހަވީރު ދަޅައަށް ތުނޑިމައްޗަށް ދާނޭ
އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން އިންނާނޭ
ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެޔޭ އޭނާ ފެނުމުން
އިންނަގޮތުން ހީވަނީ ފަސް އެނބުރި ބަލާހެންނޭ

ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭ
ނުފެނުމުން ތިރީތި ސޫރަ
ހާދަހާ ހިތަށް ތަދުވޭ
ނުފެނުމުން ކަލާގެ ސޫރަ

ޗާލޭ، ޗާލޭ
ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ
ޗާލޭ މަގޭ ދޫންޏާ
ޗާލޭ މަގޭ ރަންކޮޅާ

Artist Songs

Album Songs

Trio

  1. Chaaley

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

158 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

146 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Unoosha Imadh

3 songs

Most popular song

Soora

Mukhthar Adam

7 songs

Most popular song

Ehoadhi Ufaathaka

Aishath Inaya

3 songs

Most popular song

Thadhaa Veynugaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

7 songs

Most popular song

Eyru Dhinhaa Ufaa

Mariyam Maeesha

0 songs

Most popular song

Safwath

1 songs

Most popular song

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Mariyam Ashfa

1 songs

Most popular song

Jaadhooga

Trio

1 songs

Most popular song

Chaaley

Ismail Moosa

1 songs

Most popular song

Ithuru Rasoolaa

Aishath Shadhaa

1 songs

Most popular song

Karunain dheloa mi furenee

Abdul Rauf

1 songs

Most popular song

Huvafen haqeeqathey mee