ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޔާ އިލާހީ އައްސަވާންދޭ
ހާދަ ނިކަމެތި ވެއްޖެޔޭ
ހަޝްރަތުން އެދި ވާގި ކުރެވޭ
މީ ދުއާ ޔާ އިލާހް
ކަރުނައިން ދެލޯ މިފުރެނީ
ފެތުރޭ މިވަބާގެ ސަބަބުން
ފަރުވާ ނުހޯދި އެދަނީ ، އިންސާނުން ވަކިވެ ދުނިޔެއިން

މުޅި ދުނިޔެ ހަފުސު ކޮށްލީ އާރާއި ބާރު ދެރަކޮށް
މުޅި ކައުނު ކިލަނބު ކޮށްލީ ޒައްރާ އެކޭ ނުފެނި އައިސް
ގޮތް ހުސްވީ ބޭސްވެރިންނަށް
ދުނިޔޭގެ މޮޅު ހަކީމުން
ކަރުނައިން ދެލޯ މިފުރެނީ
ފެތުރޭ މިވަބާގެ ސަބަބުން
ފަރުވާ ނުހޯދި އެދަނީ ، އިންސާނުން ވަކިވެ ދުނިޔެއިން

އިރުސާދުތައް އަހައިގެން އެންމެން ދުއާ ކުރަންވީ
ދިރުމާއި މިބިން ސަލާމަތް ވޭތޯ ސަޖިދަ ކުރަންވީ
ލައްވާންދޭ ޔާ އިލާހީ
ލައްވާންދޭ ޔާ އިލާހީ
މި ދުނިޔެ އަމާން ތަނެއްގައި
ކަރުނައިން ދެލޯ މިފުރެނީ
ފެތުރޭ މިވަބާގެ ސަބަބުން
ފަރުވާ ނުހޯދި އެދަނީ ، އިންސާނުން ވަކިވެ ދުނިޔެއިން

ބަންގީގެ އަޑު އިވުނަކަސް މަޖުބޫރު އަދު ވެފައިވީ
ގޭގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ހިތްދަތި ކަމާއި އެކީގައި
ހޭލެއްވީ ދުނިޔެ އެހެނަސް
މި ވަބާ ކޮވިޑް ނަވާރައިން
ކަރުނައިން ދެލޯ މިފުރެނީ
ފެތުރޭ މިވަބާގެ ސަބަބުން
ފަރުވާ ނުހޯދި އެދަނީ ، އިންސާނުން ވަކިވެ ދުނިޔެއިން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

22 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޝިއުޒް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

ޢަބްދުއްސަމީއު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ރީތި މޫނު

ފާތުމަތު ރައޫފް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހޭވާ ހޭވާ

ބަތޫލް އަޙްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދޭސް

ފަރީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

ޢަލީ ސާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ ހަނދާނޭ

އާސިމް ތައުފީޤު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމާއި މޭ

ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ޢާއިޝަތު މިޝްކާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މި ހިތުގެ ދުޢާ