ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.31 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
ތިޔަނަން މިހިތުގައި
ލިޔެވުނު ރަނުގެ އަކުރަކުން
ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑްޔްގައި
ފަނާނުވާނެ ގަލަމަކުން

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ވައުދު ވެދާނޭ ހަންދު ހެކި ވާނޭ
ލޯބި މިހެން ފެށިދާނޭ
ވައުދު ވެދާނޭ ހަންދު ހެކި ވާނޭ
ލޯބި މިހެން ފެށިދާނޭ

ދަހިވެތި ހިޔާލުގެ ބަދަލުވަމުން އައި
ހިތުގެ ގޮވުން އިވިދާނޭ
އެހިންދު އެދޭނީ ބަދަލު ކުރާނީ
އަލަތު ސަލާމޭ ފެނި އަތަކުން
ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި
ފަނާނުވާނެ ގަލަމަކުން

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ރޭގަ ފިނީގާ ހިޔް ހޭއޮ ކަމުގަ
ފަނޑު ހަނދުވަރުގެ އަލީގާ
ރޭގަ ފިނީގާ ހިޔް ހޭއޮ ކަމުގަ
ފަނޑު ހަނދުވަރުގެ އަލީގާ

އަތުގަ ހިފީމޭ ސަބަބު ބުނީމޭ
މާފު އެދެމުން ކައިރީގާ

ވޭނީ އިންތިޒާރެއްގާ އުމުރު ނަގާލީ
ލޮބުވެތި އެންމެ ނަޒަރަކުން
ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި
ފަނާނުވާނެ ގަލަމަކުން

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
ތިޔަނަން މިހިތުގައި
ލިޔެވުނު ރަނުގެ އަކުރަކުން
ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި
ފަނާނުވާނެ ގަލަމަކުން

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 6. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 7. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 8. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 9. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 10. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 11. ދިމާވޭތޯ އެ
 12. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 13. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 14. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 15. އޭ ހާދަ އެދެން
 16. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 17. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 18. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 19. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 20. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 21. ހާދަލޯބިނޭ ހިނިތުން ވަނިއްޔޭ އޭނަ
 22. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 23. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 24. ހިތި ވޭނެއްގާ
 25. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 26. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 27. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 28. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 29. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 30. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 31. އިޙުސާސް ވަނީ
 32. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 33. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 34. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 35. ކަލާ ފެނުނީމާ
 36. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 37. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 38. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 39. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 40. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 41. މަރިޔާދު އާ ވާ
 42. މަރުވެދާނޭ
 43. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 44. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 45. އޯގާވީތީހޭ
 46. ރީތީ ހީލީމާ
 47. ރޮއެފާ ކަލާ
 48. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 49. ސާދާ މިޒާޖު
 50. ތިޔަ މަލުގާވާ
 51. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 52. ވަސްވާސް
 53. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 54. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 55. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 56. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 57. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުމްތާޒް މޫސާ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

ޙުސެއިން ޢަލީ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ

ޝަކީބު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަރިޔަމް މައީޝާ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިބްރާހިމް މަޙުމޫދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ