A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

2.58K views

English

Information

ތާނައިން

ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު ދޭންޏާ މޭގާވި އިމާ
ކަލާ ލޯބިން ދޭށޭ ޖާނު ދޭން ކެރެންޏާ މިތުރާ
ދީފިން ހިތުގެ މަޤާމު ތިއޭ މޭގާ މެހެމާނު
އާދެ ލޯބިން ދޭނަން ޖާނު ބޭނުމިއްޔާ މިތުރާ

އަންދާ ގިނި ލޯބިންނެ ހިތާމޭ ރޯވީރޯވީ ހޫނޭ
ނޭގި އޭރު ފުން މޭގަ ހިފައިފިޔެ ރޯވާހާ އަލިފާން
އެއްލާ ތީރޭ ވީމީޒާން ކޮއްލީ ލޯބިން ހިތް ޙައިރާން
ކަލާ ލޯބިން ދޭށޭ ޖާނު ދޭން ކެރެންޏާ މިތުރާ

ފާލުގަ ސީދާ ޖާނު މަދޭނަން ނުކުރަމުހޭ އިތުބާރު
ނުރުހުނަކަސް ލޯބީގަ ނުވާށޭ އަބަދު އަބަދު އިންކާރު
އުންމީދުން އެޅި ފިނިމައިޒާން ރޫޅާލީތާ ކޮށް ހައިޖާނު
އާދެ ލޯބިން ދޭނަން ޖާނު ބޭނުމިއްޔާ މިތުރާ

ނިންމާލާށޭ ލޯބި ތިދައްކާ ޖާދޫއާ ތަމްސީލު
މޮޅުގޮތަކީ ރުހި ލޯބިފެންނަހެން ދަތުރުކުރުމެ މަންޒިލް
ވާގޮތް އޮޅުނީމޭ ނުބުނާން ސިއްރެއް ނުވިޔޭ އާދޭ ދާން
ކަލާ ލޯބިން ދޭށޭ ޖާނު ދޭން ކެރެންޏާ މިތުރާ

ނޭނގި ކަފާލީ މޭގަ ވިހިތް އަދު އައިކަތި ނަޒަރެކެ ތޫނު
ސިއްރުގޮތެއްގާ ބާރު އެޙަމަލާ ލޯބިން ދީފާ ހޫނު
ރަޙްމާ ޙަމްދަރުދީ ނެތްތާކު މިވަނީ ފުރާނައިންނޭ ޤުރުބާން
އާދެ ލޯބިން ދޭނަން ޖާނު ބޭނުމިއްޔާ މިތުރާ

Artist Songs

Album Songs

Fathimath Zoona

 1. Dheyshey hithuge magaam
 2. Haalu ahaaly loabi vaathy
 3. Heyvaa Heyvaa
 4. Keevvehey nivaavamun e handhu filee
 5. Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Abdul Hannaan Moosa Didi

 1. Aadhakoh mimagun
 2. Dheyshey hithuge magaam
 3. Eyru Dhinhaa Ufaa
 4. Iqraar kobaahey
 5. Keevvehey nivaavamun e handhu filee
 6. Mifaraai balaabalaashey
 7. Raany dhon

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

158 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

148 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Huyam

1 songs

Most popular song

Goaheh

Unoosha Imadh

3 songs

Most popular song

Soora

Shiuz

4 songs

Most popular song

Kaala Manna

Abdul Sameeu

7 songs

Most popular song

Thi Reethi Moonu

Farhad

1 songs

Most popular song

Mifuraana dhen hayaathah

Zara Mujthaba

0 songs

Most popular song

Abdul Hannaan Moosa Didi

7 songs

Most popular song

Eyru Dhinhaa Ufaa

Unico Beats

1 songs

Most popular song

Yaaru bunelaashe

Mariyam Ashfa

1 songs

Most popular song

Jaadhooga