ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

މަންމަ

އިބްރާހިމް މަޙުމޫދު

ޅެން: ހަބޭސް ސްޓޫޑިއޯ

ރާގު: އަމިއްލަ

4.29 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ހާދަ ހަނދާން އާވޭ އޯގާތެރި މަގެ މަންމާ
އާވެ ހިތަށް މޮޅިވެރިކަން ލިބިފަވެޔޭ މަންމާ

މަގޭ މަންމާ ލޯބިވާ މަންމާ

ޅައިރުއްސުރެ ދެގޮތެއްނުވެ އިޙުސާންތެރިކަން ވެޔޭ
ވަކި ދަރިއެއް ވަކި ކުރުމެއްނެތި އޯގާތެރި ވެޔޭ
ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތަށް އެދި ކުރަމެ ދުއާ
ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތަށް އެދި ކުރަމެ ދުއާ

މޮޑެފަ އަތުންކާންދީފަ ހުސްވައެކެމީ ބުނެ ހަދާ
އޯގާތެރި ދެއަތުން ނިދެންދެން ފިރުމާނެޔޭ
ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތަށް އެދި ކުރަމެ ދުއާ
ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތަށް އެދި ކުރަމެ ދުއާ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުޑުން ތަރިތަށް

ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލް

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުމްތާޒް މޫސާ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

10 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މުޅި ޖާން ހިތާ

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާސިމް ތައުފީޤު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް