ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޤައުމީ ސަލާމް

ޅެން: މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ

ރާގު: އަމިއްލަ

1.66 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް.

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

 1. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 2. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 3. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 4. ދެ ކަނބިލި
 5. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 6. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 7. ފަރިވާހާ
 8. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 9. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 10. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 11. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 12. މި ޅެން
 13. ޤައުމީ ސަލާމް
 14. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 15. ކަސަބު ލިބާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ޢަބްދުއްސަމީއު

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ރީތި މޫނު

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަރިޔަމް އަޝްފާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާދޫގާ

އާސިމް ތައުފީޤު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

ފައްތޭ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާބޫކުން

އިބްރާހިމް މަޙުމޫދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ

ޒަހިއްޔާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ