ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު

ޢަލީ ރަމީޒު

2.22 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ޮލުން އޮހޮރޭ އެކޯރު ލިބުމުން
އުފަލާ ވޭނާ ހޫނު
އެކި ޒަމާންތައް އެހާލު
ދެކިފަވޭއެ އަސަރާއެކީ އަސަރާކީ
ލޮލުން އޮހޮރޭ އެކޯރު ލިބުމުން
އުފުލާ ވޭނާ ހޫނު
އެކި ޒާމަންތައް އެހާލު
ދެކިފަވޭއެ އަސަރާކީ އަސަރާއެކީ

އެތަށް އަނިޔާ ތަކެއް ލިބުނީމައޭ
ހިތަށް ކުޅަ ދާނަ ވަރު ނުމެވީމައޭ
އެތަށް އަނިޔާ ތަކެއް ލިބުނީމައޭ
ހިތަށް ކުޅަ ދާނަ ވަރު ނުމެވީމައޭ
ކެތެއް އަމުދުން ނުވާނެ ދާކަށް
ނުމެމޭ އިހުތިޔާރު އެކި ޒަމާންތައް އެހާލު
ދެކިފަވޭއެ އަސަރާއެކީ އަސަރާއެކީ

އުފާ ވާނޭ ވަގުތު ޖެހުނީމައޭ
ނަފާ ލިބިގެން ހިތަށް ފިނިވީމައޭ
އުފާ ވާނޭ ވަގުތު ޖެހުނީމައޭ
ނަފާ ލިބިގެން ހިތަށް ފިނިވީމައޭ
ވަފާތެރިޔާ ފެނުނީމަ އެތަކެއް ދުވަހަށް ފަހު މިހާރު
އެކި ޒަމާންތައް އެހާލު
ދެކިފަވޭއެ އަސަރާ އެކީ އަސަރާ އެކީ

ލޮލުން އޮހޮރޭ ކަރުނަ ލިބިދެމޭއޭ
ހިތަށް ވަގުތީ ޝިފާ ގެނުވާނޭއޭ
ލޮލުން އޮހޮރޭ ކަރުނަ ލިބިދެމޭއެ
ހިތަށް ވަގުތީ ޝިފާ ގެނުވާނޭއޭ
ލިބުން އެދިފާ ޖާނު އަލުން ދެކޭނޭ ބަހާރު
އެކި ޒަމާންތައް އެހާލު
ދެކިފަވޭއެ އަސަރަރް އެކީ އަސަރާ އެކީ

ލޮލުން އޮހޮރޭ އެކޯރު ލިބުމުން އުފަލާ ވޭނާ ހޫނު
އެކި ޒަމާންތައް އެހާލު ދެކިފަވޭއެ އަސަރާއެކީ އަސަރާއެކީ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 6. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 7. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 8. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 9. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 10. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 11. ދިމާވޭތޯ އެ
 12. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 13. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 14. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 15. އޭ ހާދަ އެދެން
 16. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 17. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 18. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 19. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 20. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 21. ހާދަލޯބިނޭ ހިނިތުން ވަނިއްޔޭ އޭނަ
 22. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 23. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 24. ހިތި ވޭނެއްގާ
 25. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 26. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 27. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 28. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 29. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 30. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 31. އިޙުސާސް ވަނީ
 32. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 33. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 34. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 35. ކަލާ ފެނުނީމާ
 36. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 37. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 38. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 39. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 40. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 41. މަރިޔާދު އާ ވާ
 42. މަރުވެދާނޭ
 43. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 44. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 45. އޯގާވީތީހޭ
 46. ރީތީ ހީލީމާ
 47. ރޮއެފާ ކަލާ
 48. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 49. ސާދާ މިޒާޖު
 50. ތިޔަ މަލުގާވާ
 51. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 52. ވަސްވާސް
 53. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 54. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 55. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 56. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 57. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާޒުބި އަސަރު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހޭވާ ހޭވާ

އަޙްމަދު އާތިފް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢަބްދުﷲ ފާލިހު އާދަމް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޮފްވަތު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ

ޢީސާ މޫސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

މީނާ ސަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

ފައްތޭ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާބޫކުން

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް