ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ
މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ
މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ
މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ

ކުށް ފާފައިން ޠާހިރުވެގެން ހުރުމަށް ޓަކައި
ކުށްތަކުގެ ހިޔަނިންވެސް ދުރަށް ދިއުމަށް ޓަކައި
ކުށްތަކުގެ ތަޢުބާއަށް އަދާ އުޅުމަށް ޓަކައި
ކުށްކުރެ ވިދާ ހިނދުގައި ޢަފޫ ދެއްވާށިއޭ
މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ
މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ

ފުރިހަމަ ޙަލާލުވި ރިޒުޤު ދެއްވާ ހެޔޮ މަގުން
ފުރިހަމަވި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެލިފެލިވަމުން
ކުރިއަށް ދެވޭނޭ މަގު އަމާންކޮށް ދެއްވަމުން
ހުރިހާ ނަޞީބުގެ ރަޙުމަތެއް ލައްވާށިއޭ
މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ
މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ

ނިޔަތާ ދުލުން ކުއްތަންވެ ޚާލިޞްކަންމަތީ
ކިޔަމަންކަމާއެކު އަޅުވެތިވެ ހުރެ ބިންމަތީ
ހިޔަފަށް ކުރާ މި ދުޢާ މި މަޑުމޮޅިކަންމަތީ
ތިޔަ މާތް އިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް އުފުލޭށިއޭ
މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ
މި ހިތަށް ތަސައްލީއާ ދިރުން ދެއްވާށިއޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

22 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޢަލީ ރަމީޒު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

މުޚުތާރު އާދަމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެހޯދި އުފާތަކާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

ފަޒީލާ އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

އުމަރު ޒާހިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދޭސް

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތާ ރޫޙުން

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ޢަލީ ސާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ ހަނދާނޭ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާދޫގާ

އިބްރާހިމް މަމްދޫހް (މަންޑޭ)

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ

އަލްތޮފް ޝާކިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ