ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ކިޔާ ދޫތަކުން މީ ޝުކުރުވެރި ތަރާނާ
ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާގެ މަތިވެރި ފަސާނާ
ހިޔާ ފެތުރުވީ ރީތި މިނިވަން އަމާނާ
ފިދާކޮށް މި ވަޠަނަށްޓަކާ ރޫޙު ޖާނާ

އެއައި ކަޅު އަނދިރިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގާ
އެއައިހިނދު އެބާޣީން ޢަދުއްވުން އެކީގާ
ލެޔާ ކުޅެލުމުން ދިވެހި ލޮބުވެތި މި ބިމުގާ
ޝަހީދުވި ދަރިން ދެއްކެވިޔެ މާތް ނަމޫނާ
ކިޔާ ދޫތަކުން މީ ޝުކުރުވެރި ތަރާނާ

ދިވެހި އުއްމަތުގެ ޙައްޤުގާ ހަށި ފޮޅާލާ
ދިވެހި ދިދަ ޙިމާޔަތް ކުރަން އަތުގުޅާލާ
ދިވެހި ލެއިންނެ ދިޔައީ މިތާ ނަން ފަވާލާ
ދިވެހި ބިމުގެ ޝަރަފަށްޓަކާ މާތްވި ދީނާ
ކިޔާ ދޫތަކުން މީ ޝުކުރުވެރި ތަރާނާ

ފުރާނައިން ވި ޤުރުބާން އެއީ މާތް ދަރިންނޭ
ކުރާނީ ވެދުން ރީތި ފިނިފެންމަލުންނޭ
ކުރާމީ ދުޢާ ޖަންނަތުން އެދެވިގެންނޭ
އަރާމާއި ނިޢުމަތް އެދޭޙާލު ޝާނާ
ކިޔާ ދޫތަކުން މީ ޝުކުރުވެރި ތަރާނާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

22 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

ފަޒީލާ އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ޙަސަން އިލްހާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

ފާތުމަތު ރައޫފް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ޢަބްދުލް ބާރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

އިސްމާޢިލް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

މީނާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމާއި މޭ

އިބްރާހިމް މަމްދޫހް (މަންޑޭ)

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ

އަލްތޮފް ޝާކިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ

އަޙްމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ)

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ