A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vaaney kaireega

Umar Zahir

3.21K views

English

Information

ތާނައިން

ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން

ދޯ ....
ތިޔައީ ޝުއާއޭ ހަނދުދޭ ނަޔާ ހައިރާން ވެއްޖޭ ވެ ގަޔާ
ތިޔައީ ޝުއާއޭ ހަނދުދޭ ނަޔާ ހައިރާން ވެއްޖޭ ވެ ގަޔާ
ލޯބިވާ ....
ތިޔައީ އުދާހޭ އެކުގާ ވަޔާ ހައިކަން ފިލި ދޭ ނަޔާ
ހޯ ...
ރޫހު ދިރާލީ މީރު އެހާ ލުއިލުއި ވަހުން

ހައެ
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން

ދޯ ....
ރޭގެ މި ސިހުރޭ ހިތްގައިމު ވީ ނޫރޭ ވިދާ ފާޅުވީ
ރޭގެ މި ސިހުރޭ ހިތްގައިމު ވީ ނޫރޭ ވިދާ ފާޅުވީ
ލޯބިވާ ލޭގެ މި ގުޅުމޭ އިހުސާސްވީ ނޫންހޭ މިކަން ހާމަވީ
ހޯ ...
މޭ ތަޅުވާލީ ރީތި އެހާ ލުއިލުއި އަޑުން

ހައެ
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން

ދޯ ....
ދިރިދާ ޙަޔާތޭ އެކުގާ ދެކޭ ރޯވި ހުޅުކޮޅެކޭ
ދިރިދާ ޙަޔާތޭ އެކުގާ ދެކޭ ރޯވި ހުޅުކޮޅެކޭ
ލޯބިވާ ...
މަރިޔާދު ވާނޭ ފަރުވާ އެކޭ އާވީ ހިނދުކޮޅެކޭ
ހޯ ...
ލޯމަރުވާލީ ފާލުވެލާ ލުއިލުއި ހުނުން

ހައެ
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން
ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން
ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން

Artist Songs

Album Songs

Umar Zahir

 1. Erey haadha rueemey
 2. Haalu ahaaly loabi vaathy
 3. Isthashin moonu thi foruvaaleehey
 4. Kaainaathey Ekee Antharees Vee
 5. Kuraathee dhen asaru
 6. Kurangi dhelo
 7. Oagaavy Hithakun
 8. Ruhikuramey aadhey
 9. Thagudheerugaa mihen vee
 10. Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru
 11. Ufaavey Fenuneemaa
 12. Vaaney kaireega

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

148 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

9

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Unoosha Imadh

3 songs

Most popular song

Soora

Mooshan

1 songs

Most popular song

Reethikan

Jameela Saleem

2 songs

Most popular song

Ulfathuge gulshan

Ahmed Amir

3 songs

Most popular song

Aadheys

Safwath

1 songs

Most popular song

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Ismail Moosa

1 songs

Most popular song

Ithuru Rasoolaa

Faththey

1 songs

Most popular song

Chaabookun

Ibrahim Mamdhooh (Manday)

1 songs

Most popular song

Mamma

Shalabee Ibrahim

1 songs

Most popular song

Mammaa Midhey Ihthiraam