A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

3.4K views

English

Information

ތާނައިން

ތަގުދީރުގާ މިހެންވީ ހަމަޖެހިފަ ވީމަތާ
ތަގުދީރުގާ މިހެންވީ ހަމަޖެހިފަ ވީމަތާ
ބޭކާރޭ ނަސީބުގާ ވީ ލޯބީގެ ހާދިސާ

ހާލަތު ވީ ކިޔައިދޭން ބިކަ ހާލުގާ ވީމަތާ
ބޭކާރޭ ނަސީބުގާ ވީ ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ

ކާކުހޭ ފޫހިވީ ލޯބި ވެވިފާ ބޭރު ތިކުރީ
ސަލާން ޖަހާށެ ޖެހުނީ ދެން މަލާމަތް ހޭ ކުރީ
ދޭން ޖެހޭހޭ ފާޅުގާ އަނިޔާ މަޖުބޫރުހޭ
މަންޒިލް ނުވާ ފަގީރެއް މީ މަންޒިލް ބޭނުންވަނީ
ހިތި ނަޒަރު ފެނިފާ ވީމާ އަނބުރާ ދެވޭނެތާ
ބޭކާރޭ ނަސީބުގާ ވީ ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ

ނަފުރަތުގެ ހޫނުގާ ފިހޭތީ ރޯނަމޭ އިނގޭ
އަދި ހާލު ދެރަވެގެން އިނީ ހިނގާނެ ވަރު ނެތޭ
ގެއްލިއްޖޭ ދެލޯ ނޫރުތައް ފެން ފޭބި ކަރުނަޔާ
ހިތް ހިލަޔާ ހަރު އެކަތައިން ވަނީ ލޯބި ވާނެހޭ
ތަގުދީރު ދައްކާ މަގޭ މީ ރޯލާފަ ދާނެތާ
ބޭކާރޭ ނަސީބުގާ ވީ ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ

ކާކުހޭ ނޭދެނީ ލޯބިވެވިފާ ލޯބި ލިބުމެއް
ކުރީމެ ހާދަ ގަދަރެއް ދެން ޚިޔާނާތް ވާން ފެށީ
ނޭނގެޔޭ ވަކިވާށެ އެދުހުގާ ޖެހިފާވަނީ
ޚަންޖަރު މަގޭ ހިތާ މޭ ދުލަކުންނޭ ފޫއެޅީ
ހިތި ޚަބަރު އިވިފަ ވީމާ ހިތުގާ ޖެހޭނެތާ
ބޭކާރޭ ނަސީބުގާ ވީ ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ

ތަގުދީރުގާ މިހެންވީ ހަމަޖެހިފަ ވީމަތާ
ތަގުދީރުގާ މިހެންވީ ހަމަޖެހިފަ ވީމަތާ
ބޭކާރޭ ނަސީބުގާ ވީ ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ
ލޯބީގެ ހާދިސާ

Artist Songs

Album Songs

Umar Zahir

 1. Erey haadha rueemey
 2. Haalu ahaaly loabi vaathy
 3. Isthashin moonu thi foruvaaleehey
 4. Kaainaathey Ekee Antharees Vee
 5. Kuraathee dhen asaru
 6. Kurangi dhelo
 7. Oagaavy Hithakun
 8. Ruhikuramey aadhey
 9. Thagudheerugaa mihen vee
 10. Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru
 11. Ufaavey Fenuneemaa
 12. Vaaney kaireega

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

147 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

7

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Raafiyath Rameeza

5 songs

Most popular song

Eyru Dhinhaa Ufaa

Aminath Shaani

0 songs

Most popular song

Jameela Hassan

1 songs

Most popular song

Nethunyhey miadhu beynun

Moosa Samaau

1 songs

Most popular song

Thiya moonah

Safwath

1 songs

Most popular song

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Andhala Haleem

1 songs

Most popular song

Joadegge Saafu Loabi

Easa Moosa

1 songs

Most popular song

Ithuru Rasoolaa

Moonisa

1 songs

Most popular song

Jismaai mey

Faththey

1 songs

Most popular song

Chaabookun

Althof Shakir

1 songs

Most popular song

Dheefaa ehih farudhaa

Aishath Saaniha Ahmed

1 songs

Most popular song

Ilaahee Nooru