A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ihusaas

Bathool Ahmed

3.21K views

English

Information

ތާނައިން

އަލިވީ ރޭތައް ފަޒާގެ އުޑުތެރެއިން ތަރިތައް ދިއްލާލިއޭ
ރީތި ހަނދުވަރު އަލިކަން މި ބިމަށް ފަތުރާލިއޭ
ޖިސްމޭ ގުޅިފައިވަނީ ތިރީތި ސޫރަ ފެނުމުން
މިހިތަށް އަސަރޭ ކުރީ
ކަލާގެ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން
މީމަގޭ ހިތުތެރޭގާ އުފެދޭ އިހުސާސެކޭ
ބަޔާން ކުރަން ދަތިވާހާ ފުން އިހުސާސެކޭ

ފުރިހަމަވީ މޫނޭ ބަލާ ފޫއްސެއް މަ ނުވޭ
މީ ކުރެވޭ އިހުސާސްތަކުން މިހިތް ފުރުވާލިއޭ
ޖިސްމޭ ގުޅިފައިވަނީ ތިރީތި ސޫރަ ފެނުމުން
މިހިތަށް އަސަރޭ ކުރީ
ކަލާގެ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން
މީމަގޭ ހިތުތެރޭގާ އުފެދޭ އިހުސާސެކޭ
ބަޔާން ކުރަން ދަތިވާހާ ފުން އިހުސާސެކޭ

އަލިވީ ރޭތައް ފަޒާގެ އުޑުތެރެއިން ތަރިތައް ދިއްލާލިއޭ
ރީތި ހަނދުވަރު އަލިކަން މި ބިމަށް ފަތުރާލިއޭ
ޖިސްމޭ ގުޅިފައިވަނީ ތިރީތި ސޫރަ ފެނުމުން
މިހިތަށް އަސަރޭ ކުރީ
ކަލާގެ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން
މީމަގޭ ހިތުތެރޭގާ އުފެދޭ އިހުސާސެކޭ
ބަޔާން ކުރަން ދަތިވާހާ ފުން އިހުސާސެކޭ

Artist Songs

Album Songs

Bathool Ahmed

  1. Ihusaas

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

161 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

144 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

134 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

128 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

120 views last 7 days

7

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

10

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Hassaan

5 songs

Most popular song

Mila Mila Han'dhuvaru

Abdul Sameeu

7 songs

Most popular song

Thi Reethi Moonu

Mohamed Abdul Ghanee

3 songs

Most popular song

Iru ossumun

Meera Mohamed Majid

1 songs

Most popular song

Sirru

Mooshan

1 songs

Most popular song

Reethikan

Ismail Affan

1 songs

Most popular song

Chaka

Shammoon Mohamed

1 songs

Most popular song

Sirru

Nashidha

1 songs

Most popular song

Eadhu foari

Abdulla Shafiu (Sha)

0 songs

Most popular song

Aishath Shadhaa

1 songs

Most popular song

Karunain dheloa mi furenee

Faththey

1 songs

Most popular song

Chaabookun

Ibrahim Mamdhooh (Manday)

1 songs

Most popular song

Mamma