ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން،
ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން،
އެހަނދާން އަދު އާވީމާ މިދެލޯވެސް ފުރެނީއޭ،
އަބަދާއި އަބަދު ވީމޭ ތިޔަ ލޯބި ލިބޭތޯ ދޭން،
ހިތުގެ ހާލަކީ މީ އިސްނަގާ ބުނާނީހޭ،
އިސްނަގާ ބުނާނީހޭ މިގޮތުގާ އުޅޭނީހޭ،
އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން،
ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން.

ލޯބީގާ އެންމެން ހުވަފެންތައް ދެކޭއޭ،
ނޭންގޭހޭ އެކަމުން އުފަލާއި ދިރުން ލިބޭއޭ،
އޭގެ ނަސީބެއް ލިބިފާ ނުވުމުން ނާއުއްމީދު ވޭއޭ،
ދޫވިއޭ ހިތާ ޖާނާ އޭގެ ޒާތުގާ،
ނެތް އުފާތަކެއް އެދިގެން އިންތިޒާރުގާ،
އޯގާވީ ހިތަކަށް އެދުނީމޭ އަހަރެން،
ހީވާތީ ހިތުގާ އަދު ލޯބި އުފެދެނީހެން.

ނުމެދާށޭ ނުމެދާށޭ ފަސްދީފާ އަދު ދެން،
ތިޔަހެން ހަމަ ދާޠްޔް ދެރަވެޖޭ އަދު އަހަރެން،
ހާދަ އަސަރުތަށް މިހިތަށް މިއަދު ކުރާޠްޔް ދެން ބުނަމޭ،
ކާކުހޭ ބަލާލާންޔް ދެން މަށަށް މިތާ،
ހާދަހާ އެކަނިވެރިއޭ ހާލަކްޔް މިޔޭ،
އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން،
ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން،
އަދު ލޯބިވެވިޖޭ ދެން ދުރުގާ ހަމަ ހުރެވޭހޭ،
ބުނެދޭނެ ގޮތެއް ނޭންގޭ އަދު ވާން މަޖުބޫރީހެން،
ލޯބިވެސް ވެވިއްޖޭ ދެން ހިއްޔް އެކްޔް ދެވިއްޖޭ ދެން،
ހިތް އެކީ ދެވިއްޖޭ ދެން ލޯބިވެސް ވެވިއްޖޭ ދެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

22 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޫރަ

ޢަލީ ރަމީޒު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މުޅި ޖާން ހިތާ

ފަޒީލާ އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ބަތޫލް އަޙްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

ޖަމީލާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން

ފަރީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

އިސްމާޢިލް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ޢީސާ މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ނަސްރުﷲ އާދަމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން