ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އެކަނިވެފާ އިންސާނާ ދުނިޔެއިން
ހިތުގައިވާ އުއްމީދު ފިލާ
ހިތާމަޔާ ވޭނުން ލިބިފައޭ މަޒީގާ
ލޯބީގާ އިންސާފު ކޮބާ
އިންސާނީ އަޚުލާގު ކޮބާ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރިވީ ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރިވީ ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

ހިތުގައި ޖައްސާ ރޮއްވާލާފާ
ޖެއްސުން ކުރަނީ ބާކީ ކޮއްފާ
ހިތުގައި ޖައްސާ ރޮއްވާލާފާ
ޖެއްސުން ކުރަނީ ބާކީ ކޮއްފާ
ނުނިޔަތް ލައިގެން ފިތުނަ އުފައްދާ
ނުރުހުން ދެއްކީ މޫނުހަދާފާ
ކޮންފަދަ ބުރަޔާ ގުރުބާނީ އެއް
އުފުލާފާވީ އަގަކީ މީހޭ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

އިސްއުފުލާލާ ވިސްނާލަބަލާ
ކުދި ޅަދަރީންނޭ މިސްކީނު މިވީ
އިސްއުފުލާލާ ވިސްނާލަބަލާ
ކުދި ޅަދަރީންނޭ މިސްކީނު މިވީ
އަގަލެއް ކުލުނެއް ގައިމޭ ނެތުނީ
އިންސާނިއްޔަތު ވެއްޔާ މޮޑެލީ
ހަމަޖެހިލާފާ ރުޅި އިސްކުރަނީ
ނުލަފާ ވުމުގާ ހައްދު ކޮބާހޭ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

ފިކުރާވެ ހުރޭ ތަދުބީރު ކުރޭ
ތަގުދީރު ހެނީ ވާގޮތް ވެދަނީ
ފިކުރާވެ ހުރޭ ތަދުބީރު ކުރޭ
ތަގުދީރު ހެނީ ވާގޮތް ވެދަނީ
ފޭހުނު އިލޮށިން ދެލޮލަށް ހެރުނީ
ހޭ ބިމުގައި ރޭވުމުގައި ޖެހުނީ
މާދަމައެއް އަންނާނެ ޔަގީނޭ
ކަނޑައެޅުނު މިބަސް ދޮގުކުރެވޭހޭ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 8. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 9. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 10. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 11. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 12. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 13. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 14. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 15. އަކިރި ދެމޭ
 16. އަލިފުތު
 17. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 18. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 19. އަސްލު ޙާލަތު
 20. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 21. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 22. ބަކަރި
 23. ބަލަ ބަލަ
 24. ބައްޕައެކޭ
 25. ބައްޕަގެ ލޯ
 26. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 27. ބީހިލާ
 28. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 29. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 30. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 31. ބިކަ ޙާލު
 32. ބިންމަތީގާ
 33. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 34. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 35. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 36. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 37. ޗާލޭ
 38. ޗަކަ
 39. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 40. ޗިސް ޗިސް
 41. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 42. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 43. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 44. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 45. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 46. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 47. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 48. ދީފީމޭ
 49. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 50. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 51. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 52. ދިމާވޭތޯ އެ
 53. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 54. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 55. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 56. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 57. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 58. އެހޯދި އުފާތަކާ
 59. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 60. އެންވަގުވީ
 61. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 62. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 63. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 64. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 65. އޭ ހާދަ އެދެން
 66. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 67. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 68. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 69. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 70. ފަނު ދުންމާރި
 71. ފަރިވާހާ
 72. ފަށަން
 73. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 74. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 75. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 76. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 77. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 78. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 79. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 80. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 81. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 82. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 83. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 84. ގޯހެއް
 85. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 86. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 87. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 88. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 89. ޙާލު އަހާލީ
 90. ހަދިޔާ
 91. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 92. ހަލަބޮލި
 93. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 94. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 95. ހޭވާ ހޭވާ
 96. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 97. ހިތާ ރޫޙުން
 98. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 99. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 100. ހިތި ވޭނެއްގާ
 101. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 102. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 103. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 104. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 105. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 106. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 107. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 108. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 109. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 110. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 111. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 112. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 113. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 114. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 115. އިހުސާސް
 116. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 117. އިރު އޮއްސުމުން
 118. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 119. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 120. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 121. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 122. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 123. ޖާދޫގާ
 124. ޖާޒުބި އަސަރު
 125. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 126. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 127. ޖިސްމާއި މޭ
 128. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 129. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 130. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 131. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 132. ކާލާ މަންނަ
 133. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 134. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 135. ކަޅު ސޮރު
 136. ކަޅު ބުޅާ
 137. ކަނބިއްޔާ
 138. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 139. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 140. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 141. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 142. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 143. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 144. ކުދި ޖަޒީރާ
 145. ކުލަ ޔެލޯ
 146. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 147. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 148. ކުރަނގި ދެލޯ
 149. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 150. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 151. ލޯބިކަން
 152. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 153. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 154. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 155. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 156. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 157. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 158. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 159. މަލާ ފެނިފަ
 160. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 161. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 162. މަންޒިލް ތިޔޭ
 163. މަރިޔާދު އާ ވާ
 164. މަރުވެދާނޭ
 165. މީ ވީގޮތޭ
 166. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 167. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 168. މި ޅެން
 169. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 170. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 171. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 172. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 173. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 174. މިސްކިތު ވަކަރު
 175. ނަބީ އަމީނޭ
 176. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 177. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 178. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 179. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 180. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 181. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 182. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 183. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 184. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 185. އޯގާވީތީހޭ
 186. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 187. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 188. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 189. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 190. ރަން ލޯތްބަކީ
 191. ރީތި ހަނދުވަރު
 192. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 193. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 194. ރީތިކަން
 195. ރީތީ ހީލީމާ
 196. ރޯޅި
 197. ރޮއެފާ ކަލާ
 198. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 199. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 200. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 201. ސާދާ މިޒާޖު
 202. ސިއްރު
 203. ތަދާ ވޭނުގާ
 204. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 205. ތި ރީތި މޫނު
 206. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 207. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 208. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 209. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 210. އުޑުން ތަރިތަށް
 211. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 212. އުޅޭއުޅެފަ
 213. އުޝާ
 214. ވާނޭ ކައިރީގާ
 215. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 216. ވާތީ ފާރު
 217. ވާތީ ހަނދާނޭ
 218. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 219. ވަސްވާސް
 220. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 221. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 222. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 223. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 224. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 225. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 226. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 227. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 228. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 229. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 230. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 231. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 232. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އެ ބައްޕަ

 1. ބައްޕައެކޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

22 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޝިއުޒް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

ފަރުހާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗަކަ

ޖަމީލާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން

އަޙްމަދު އާތިފް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ޢަބްދުލް ބާރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

ޢަލީ ޤާސިމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

އަންދަލާ ޙަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި

އިސްމާޢިލް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

އަޙްމަދު ނަޝީދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ