A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thadhaa Veynugaa

Mohamed Huzam

Aishath Inaya

4.51K views

English

Information

ތާނައިން

ތަދާ ވޭނުގާ މިހެން ރޯލުމުން
އޮހޭ ކަރުނަ މީ މަރުގެ އިހުސާސުހޭ
އިހުސާސުހޭ
އެހީވާން މިތާ އަޅާޔަށް ހުރީ
ބާކީވެ ދާތީ ވަކިން ކާކުހޭ
ވަކިން ކާކުހޭ

ހިތެއްގާ ނެތީހޭ ވާނޭ ރަހުމް
މަގޭ ޔާރުނޭ އަޅާލާނުހޭ
ފަނާ ކޮއްލުމީ އިންސާފުހޭ ބަލީގާ މިތާ
ދުނިޔޭން ބާކީ ވެދާން ބާކީ ވެދާން
މަލާމާތަކީ މިއީހޭ ލިބޭ
ފުރާނައިގެ އަގުވެސް ނެތީބާވައޭ
ނެތީބާވައޭ
އެހީވާން މިތާ އަޅާޔަށް ހުރީ
ބާކީވެ ދާތީ ވަކިން ކާކުހޭ
ވަކިން ކާކުހޭ

އެހީވާނުތޯ ހާލަށް މަގޭ
ރަހުމާ އެކީގާ ހަޤީޤަތް އަހާ
ހަޔާތޭ މިއީ ދިރުމެއް ނުވާ
ކުށެއް ނެތް މި ޖާނަށް ޝިފާއޭ ނެތީ
ޝިފާއޭ ނެޠީ
އެދޭ ޔާރުވެސް ނެތީބާވައޭ
އެކީ ގާތުގާ ހުރީ ކާކުހޭ
ހުރީ ކާކުހޭ،
ތަދާ ވޭނުގާ މިހެން ރޯލުމުން
އޮހޭ ކަރުނަ މީ މަރުގެ އިހުސާސުހޭ
އިހުސާސުހޭ

ނިވޭ ހުޅު ކޮޅޭ
މުޅިން ނުނިވެނީސް
ކަލާ ފެނިލުމީ
ހިތުގެ ފަރުވާ އެކޭ
ފަރުވާ އެކޭ
އެހީ ވާން މިތާ
ކަލާޔަށް ޓަކާ
ބާކީ ދުވަސް ތަށް
ގުނަން ބޭނުމޭ
ގުނަން ބޭނުމޭ

ދިރުން ނެއި މި ނޭވާ ލާތަން
ދެކެން އަޅާ ގާތުގާ ތިބުން ބޭނުމޭ
ރުހުން ވެސް ލިބޭނޭ ލޯބިން އަލުން
ހިތާ ޖާނު ދީގެން އަޅާލާނަމޭ
މިތާ ރައްޓެހިން ހޭއޮކޮށް ހިތަން
ކަލާޔަށް ޓަކާ އަބަދު ތިބެދޭނޭއޭ
ތިބެދޭނޭއޭ
ހަންދާނާ އެކީ ކުރާ މީ ސަލާމް
ކުށެއް ނެއި މި ޖާނަށް އެހީ ދީފިޔޭ
އެހީ ދީފިޔޭ
ދުޢާ ކޮއްލަދީ އަޅާ އަށް ޓަކާ
ދޫކޮށް މި ދާތީ މިހެން ވޭނުގާ
މިހެން ވޭނުގާ

Artist Songs

Album Songs

Mohamed Huzam

 1. Beynumey ishga eyge meyvaa
 2. Dhevenee loabin behigen
 3. Dhuniye
 4. Hiy hadhiyaa kohfaa
 5. Ishaaraaiy hey kuree
 6. Mulhi Jaan Hithaa
 7. Thadhaa Veynugaa
 8. Vakivy Loabin Reethi Gothugaa
 9. Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Aishath Inaya

 1. Thadhaa Veynugaa
 2. Thi loebbah hiy kiyaaleemaa
 3. Ufaavey Fenuneemaa

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

148 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Naifaru Dhohokko

3 songs

Most popular song

Jaazubee asaru

Mukhthar Adam

7 songs

Most popular song

Ehoadhi Ufaathaka

Aminath Shaani

0 songs

Most popular song

Hussain Ali

1 songs

Most popular song

Hingaa hoadhamaa hey tharahqee

Moosa Samaau

1 songs

Most popular song

Thiya moonah

Muaviyath Anwar

1 songs

Most popular song

deewaana vey moosum

Fareedha (Hoarafushi)

3 songs

Most popular song

Fehi Fehi Aazaadhee

Unico Beats

1 songs

Most popular song

Yaaru bunelaashe

Abdulla Falih Adam

0 songs

Most popular song

Ismail Moosa

1 songs

Most popular song

Ithuru Rasoolaa

Imadh

1 songs

Most popular song

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey