ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ވީޑިއޯ ލަވަތައް

އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

3.81 ހާސް

އާދަކޮށް މިމަގުން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

3.29 ހާސް

އާދޭސް

އަޙްމަދު އާމިރު

6.24 ހާސް

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ

ޢަލީ ރަމީޒު

7.62 ހާސް

އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

551

އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި

ޢަލީ ރަމީޒު

3.66 ހާސް

އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.25 ހާސް

އަކިރި ދެމޭ

މުޙައްމަދު މާޖިދު

3.36 ހާސް

އަލި ނޫރު

އައިޝަތު ސާނިހާ އަޙްމަދު

97

އަމާންކަން މި ހޯދާ

ޚަލީލް

1.37 ހާސް

އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ

ޢަބްދުލް ބާރީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

130

އަސްލު ޙާލަތު

މުޚުތާރު އާދަމް

4.37 ހާސް

އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

117

ބައްޕަގެ ލޯ

ޢަބްދުލް ބާރީ

4.11 ހާސް

ބީހިލާ

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3.59 ހާސް

ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

179

ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

5.47 ހާސް

ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ

އަޙްމަދު އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

3.99 ހާސް

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ

ޚަލީލް

3.55 ހާސް

ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.94 ހާސް

ޗަކަ

އިސްމާއިލް އައްފާން

5.24 ހާސް

ޗިސް ޗިސް

ޝިއުޒް

2.21 ހާސް

ދީވާނާވޭ މޫސުން

މުއާވިޔަތު އަންވަރު

4.08 ހާސް

ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ

ޢަލީ ރަމީޒު

5.72 ހާސް

ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން

އިބްރާހިމް އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

181

ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

2.24 ހާސް

ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

1.31 ހާސް

ދީފީމޭ

ޙަސަން އިލްހާމް

ޝިފާ ތައުފީޤު

4.24 ހާސް

ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ

އިބްރާހިމް ފުޅު (މަސްއޮޑި)

119

ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ

އިބްރާހިމް ފުޅު (މަސްއޮޑި)

68

ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

146

ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

3.04 ހާސް

ދޭށޭ ތި އަސަރު

އިބްރާހިމް ފުޅު (މަސްއޮޑި)

953

ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

3.31 ހާސް

ދުނިޔެ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

4.18 ހާސް

އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

90

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

68 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

12 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

އަޙްމަދު ނަޝީދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އެންވަގުވީ