ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ހާދަ އަލި ސާފުވީ ނޫރެކޭ، ޙައްޤު ބާޠިލު އެނގޭނޭ މަގޭ އެންގެވީ ހާމަކޮށް އެންމެނަށް މާތް މުޙައްމަދު ނަބީ މުޞްޠަފާ ހާދަ އަލި ސާފުވީ ނޫރެކޭ އަންގަވައި ދެއްވިޔޭ ކަންކުރަންވީ ގޮތާ ދުރުވެދާންވީ އެހުރިހާ ނުބައި ފާފަޔާ އޯއޯއޯ ޝައްކު ކުރުމާނުލާ ތެދުހިތުން ކޮށް ޤަބޫލް ވާށަ އީމާން ކިޔަންވާނެ މާތް ކަލިމަޔާ ވައުޟު އިއްވާ ނަސޭޙަތްތަކާ ޚުލްޤު ހެޔޮ ރީތި ސިފަފުޅު ތަކުން އެންގެވީ ހާމަކޮށް އެންމެނަށް މާތް މުޙައްމަދު ނަބީ މުޞްޠަފާ ހާދަ އަލި ސާފުވީ ނޫރެކޭ ޙަސަދަޔާ ފިތުނަޔާ ކުފުރު ޝިރުކާ ނުބައި އެންމެހާ އާދަތައް ވެރިވި މައްކާ ބިމުން އޯއޯއޯ އަސަރަކާވެސް ނުލާ ކަތިލުމާ ފޭރުމާ މަރުނުވާ ކުދި ދަރިން ވަޅުލި ބިރުވެރި ބިމުން ކިބުރުވެރި މުޝްރިކުން ބަލިވެގެން ފެތުރިގެން ދިޔަ މި މަތިވެރި ވި ދީން އެންގެވީ ހާމަކޮށް އެންމެނަށް މާތް މުޙައްމަދު ނަބީ މުޞްޠަފާ ހާދަ އަލި ސާފުވީ ނޫރެކޭ، ޙައްޤު ބާޠިލު އެނގޭނޭ މަގޭ އެންގެވީ ހާމަކޮށް އެންމެނަށް މާތް މުޙައްމަދު ނަބީ މުޞްޠަފާ

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 25. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 26. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 27. ނަބީ އަމީނޭ
 28. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 29. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 30. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 31. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 32. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 33. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 34. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 35. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 36. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 37. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 38. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 39. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 40. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 41. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

ޢީސާ މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އިތުރު ރަސޫލާ