މިނިވަން ވަޔާ ކުޅެލާށެ ތާޒާ މީ ނިޝާނޭ އުޖާލާ ޖާން ފިދާވީ ބަޠަލުން ސާފުވެސީދާ ޢަޒުމާ ރޫޙުން ރަމްޒުން ދިރޭ އެހަނދާން ފަޒާގާ މީ ނިޝާނޭ އުޖާލާ ރޫޙުދެވޭ މީ ވަޠަނަށް ލޯބި ދެވޭނީ ޤައުމާ ދީނަށް މިންނަތް ޝުޢޫރު ދިދައިން ފަވާލާ މީ ނިޝާނޭ އުޖާލާ ދާށެ މި ރަމްޒީ ހިޔަލުން ވާށެ ދަރިންނޭ އަންހެން އުފަލުން ދިރުވާށެވީ ޢަޒުމާ ޚިޔާލާ މީ ނިޝާނޭ އުޖާލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.