ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އިސްމާޢިލް މޫސާ

ކ. ކާށިދޫ

އިސްމާޢިލް މޫސާގެ ލަވަތައް

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ހޭވާ ހޭވާ

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖިސްމާއި މޭ

އަޙްމަދު އިޝާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މުޖުރާ

ނިޝް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން