ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަންދުވަސްތައް ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަންދުވަސްތައް މިނިވަންކަމާ އެކީގާ ހިނިތުންވެވޭނެ ގޮތުގާ މިނިވަންކަމާ އެކީގާ ހިނިތުންވެވޭނެ ގޮތުގާ ފިނިކަން ހިތަށް ލިބޭހެން ދެއްވާށި ކުރިއެރުންތައް ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަންދުވަސްތައް ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަންދުވަސްތައް ގެއްލުންތަކާ ނުރައްކާ ބިރުވެރިކަމުން ދިނޭހެން ގެއްލުންތަކާ ނުރައްކާ ބިރުވެރިކަމުން ދިނޭހެން ދެއްވާށި ފަހިވަގުތުތައް ސާބިތު ކުރަން އަޒުމުތައް ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަންދުވަސްތައް ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަންދުވަސްތައް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.