ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އިތުރު ރަސޫލާ ފާޅުވި ޠޯހާ އެންމެ ވިދާ އަލި ނޫރު މާތް ފެންނަނީ އަލިވި ޒަމާނޭ ދުނިޔެއިން ސާފު ނިޝާން ޢާލަމަށް އެންމެމާތް ރަޙުމަތުގެ ހިޔާ ދެންނެވީ ސާހިބާ ފާޅުވީ ދުނިޔެ އުޖާލާ ވީ އަލިން ހާއުފާ ވެރިވެ ހިތެއްގާ ލިބިދޭ ރީތި އަމާން ޡުލްމުގާ ވިރި އަޅުން އޭގެ އަސަރު ކުރުވާލަމުން ގުލްޝަނަށް ފަރިވަމުން ރީތި ފޮޅޭހާ މާމަލުން ޢަޝްރުގާ އުފެދި ޙަޔާތުން ހިތްތައް ފަރިވި ޒަމާން މަންޒިލޭ މީއެދޭ އެންމެ މަތީ ފަޚުރެއްލިބޭ މަންބައޭ މީ އެނގޭ ނިޢުމަތުގެ ސިރާޠުން ލެވޭ އެންމެ މާތް ޝަރަފުން ހިމެނޭ ފާޅުވެގެންވި ބަޔާން ކުރިއަރާފިއެ ނިކަން ދެއްވި ޢަޤީދާ ޢާލަމުން ދުރުވެގެން ދިޔަ މަގުން ރަމްޒު ފިލައިގެން ހިތްތަކުން ޙުރުމަތުން އުފެދި މިއުއްމަތް އަބަދު ވަނީ އިޙުސާން ދާއިމީ ނިޢުމަތާ ޖަންނަތުގެ ސަޒާ ޚާއްސަވީ އާފިޔާ ދެއްވަވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގާ ލިއްނަބީ ޖާހުގާ ލެއްވި އިލާހީ އިތުރުވެ ލެއްވި ނިޝާން

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 25. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 26. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 27. ނަބީ އަމީނޭ
 28. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 29. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 30. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 31. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 32. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 33. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 34. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 35. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 36. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 37. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 38. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 39. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 40. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 41. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ހޭވާ ހޭވާ

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖިސްމާއި މޭ