ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

--------------
އަބްދުﷲ ހަސަން އަކީ ލަވައިގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމު ހިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް ހޯއްދެވި ބޭފުޅާ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރާއި ރައީސް މައުމޫންގެ ވެސް ޕާސަނަލް ލަވަކިޔުންތެރިއަކީ އަބްދުﷲ ހަސަނެވެ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް ހާއްސަ ލަވަތައް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެ ރެކޯޑް ކުރެއްވި ކަމަށް ވެ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން ހެއްދެވި ސީރަތުގެ ރަންހާރު ވެސް އެންމެ ފަހު ދަނޑިވަޅު އެމަނިކުފާނަށް ކަމުދިޔައީ އަބްދުﷲ ހަސަން ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް ވެ އެވެ.

ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭންތަކާއި ގަސް އިންދުމުގެ ކެމްޕޭނާއި އެހެނިހެން ގައުމީ ކެމްޕޭންތަކުގައި ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲގެ އަޑު ނެތި އޭރު ފުރިހަމަ ނުވެސް ވެ އެވެ.

އަބްދުﷲ ހަސަނަކީ މާލޫދު ކިޔުއްވަން ވެސް މާލޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އާކައިވްގައި އެންމެ ގިނައިން ހުރީ އަބްދުﷲގެ މަދަހަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ އަކީ އެކި މީސްމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި، އަދި އުފާވެރި ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ލަވައިން އެހީތެރިވެ ދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ލަވައަކީ އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ބަގީޗާގޭ މަރިޔަމް ސައީދު، ނާސިރަށް ހެއްދެވި ލަވައެކެވެ. "އަސުރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން" އަކީ މަރިޔަމް ސައީދު އަމިއްލަ އަށް ހެއްދެވި އޭނާގެ ވަރަށް ޕާސަނަލް އިހުސާސްތަކެއް ހިމެނޭ އަސަރުގަދަ ލަވައެކެވެ.
-------------------------------------
މިއީ 2021 ނޮވެމްބަރ 19 ވަނަދުވަހު މިހާރު ނޫހުގައި "ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ: ލެޖެންޑުންގެ ވެސް ލެޖެންޑެއް!" އާޓިކަލް އިން ނަގާފައި.
https://mihaaru.com/report/100682

ޢަބްދުﷲ ޙަސަންގެ ލަވަތައް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.