އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: އެކް އަޖްނަބީ ހަސީނާސޭ

3.27 ހާސް

އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ، ކީއްވެގެންބާ ޚާއްސަވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އޭނާ ފެނިފާ އެހާ ރީތިވީ އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ، ކީއްވެގެންބާ ޚާއްސަވީ ބޯ ވިލާގަނޑުން ނުކުތް، ސާފު ހަނދުހެން ލޯމަތިން ރީއްޗަށް ނުހަނު ކައިރިން ދުށީމޭ މޫނު ވިހުރިފަވާ ފަން އިސްތަށިގަނޑުގާ، ހިތް އެރޭ ގައިދުވީ އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ، ކީއްވެގެންބާ ޚާއްސަވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އޭނާ ފެނިފާ އެހާ ރީތިވީ ބޭނުމަސް އިއްވައިދިނުން، ހިތް އެދޭ މިންވަރު ދުލުން ހެވިފާ ނުހަނު ލޯބިން ބަލާލީމާ ހީލަން ނޭނގިފާ ދެން އެހުރި މަޤާމުން، ބަސް ހުއްޓިފާ އޭރު ވީ އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ، ކީއްވެގެންބާ ޚާއްސަވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އޭނާ ފެނިފަ އެހާ ރީތިވީ ހާދަހާ އުފަލެއް ވިޔޭ މީ ނަސީބޭ ހީވިޔޭ ބައްދަލުވެވުނު ހިނދު އިއްތިފާޤުން އާނ ތިން ސިކުންތުން ހޭދަވީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވީ، ހައިރާންވާހާ ލޯބިވީ އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ، ކީއްވެގެންބާ ޚާއްސަވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އޭނާ ފެނިފާ އެހާ ރީތިވީ އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ، ކީއްވެގެންބާ ޚާއްސަވީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.