ފެށްޓެވުމުގެ ކުރިން ގަސްދު ކުރައްވާ ލަވައިގެ ލިރިކްސް މި ސައިޓްގައި ވޭތޯ ޔަގީންކުރައްވާ.

ކޮންމެހެން ފުރަން މުހިންމު ފިލްޑްތައް * އިން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާނެ.

ލަވަ ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އީމެއިލް ޝާއިއު ނުކުރާނެއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް އެހެން ފަރާތަކާއި ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ތިރީގައިވާފޮޓޯގައި އެވާ ހިސާބު ޢަދަދުތައް ގުނަކުރީމާ އަންނަ ޖަވާބު ވާތްފަރާތުގައިވާ ގޮޅިގައި ޖައްސަވާ!

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.