🌦
އިރުވައި މޫސުން 6 ދިނަށަ ނަކަތް
ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް.

 1. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 2. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 3. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 4. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 5. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 6. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 7. ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ
 8. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 9. ދުރުދުރުގަ ތިޔަހެން ނޫޅެކަލާ
 10. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 11. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 12. ފަރިވާހާ
 13. ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ
 14. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 15. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 16. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 17. ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވީހޭ
 18. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 19. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 20. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 21. ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި
 22. ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ
 23. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 24. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 25. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 26. މި ޅެން
 27. ނުކުރު އަޙްމަދު
 28. ޤައުމީ ސަލާމް
 29. ވެއްޖޭ ދިވާނާ އޭ ހިތާއޭ
 30. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 31. ދިވެހި ބިން މީ އުފަން މަގޭ ބިން
 32. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 33. ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި
 34. ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.