ލިބޭތޯ ދުޢާކުރި ޢަޝީޤާ ނުދޭތީއެ ޢިޝްޤީ އިޝާރާ މި ކިސްމަތު އެކީ ފަރިވާތީ ދުށީ މިބޭނުންވެގެން ލޯބި ޔާރާ ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީޤާ ކިޔައިދޭށަ ލޯތްބާ ހުވާކޮށް ޒަމާނީ ޢަޝީޤީ ޒުވާނާ ދިރޭ ރަމްޒު އުލްފަތުގެ ޖޯޝުން ކިޔައިދިން ހެމުން ރީތި ގާނާ ގެނައި ހިތި އަސަރު އެ ޝޯޚީ ނަޒަރު މަކަރުގާހެ ދޭންވީ ސަހާރާ ކުރާތީ ހިތަށް ސުރަ މަންޒިލް އެ ޗާލޫވި ރޯޝަން އަބީރާ ވެ ބަރުބާދު ރީތިވި އެ މަންޒަރު މި ހީކުރި ދެކޭނޭ ހަވީރާ މިތޯ އާޝިޤީ އެހާ ގާޒަގީ ހިތަށް އޭގެ ވޭން ދިން ޒަމީރާ ޚަބަރު އޭރު ދީފާ ދިޔައީހޭ އަސަރުގާ މިވީ ރޮއެ ހަދާންހޭ އެދޭ ކުރުވި ބޭކާރު ޒާލިމް ޢަޝީޤާ ނުލިބި ޝޯޚުވާންހޭ މި ދަރުދުން ލިބޭ މި ދުކުގާ ތެދޭ ދެކޭނޭހެ މޫސުން ބަހާރާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.