ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އިއްވާ މަގޭ ޙާލު ފަސްދީފާ ދާއިރު ވާނޭގޮތް ނޭނގޭތީ ގިސްލާ މަ ރޯއިރު ކޮއްދޭނުހޭ ދަންނަވާ ހެޔޮހާ ދުޢާ ދަންނަހާ ދުނިޔޭގެ ދިރުމަށް ތަބާ އޭރު ވީމޭ ޣާފިލުކަމަށް ހޭނި ބޯވެސް ލެނބީމޭ ލޯބީގެ ދާނުން މަ ހޯދާފަ ޢިއްޒަތު ޙީލަތްތެރިން ގާތު ހީލާ ހެދީމޭ އިއްވާ މަގޭ ޙާލު ފަސްދީފާ ދާއިރު ވާނޭގޮތް ނޭނގޭތީ ގިސްލާ މަ ރޯއިރު ކޮއްދޭނުހޭ ދަންނަވާ ހެޔޮހާ ދުޢާ ދަންނަހާ ވަސްވާހުގާ ޖެހިފާ އާވާރާ ވީއޭ ސިދާމަގަށް ނޭޅި ބާކީމަވީއޭ އޯގާތެރިން ގެއްލި ބޭކާރު ވީއޭ ބޭޒާރު ދުނިޔޭގާ ވާގޮތް ވަނީއޭ އިއްވާ މަގޭ ޙާލު ފަސްދީފާ ދާއިރު ވާނޭގޮތް ނޭނގޭތީ ގިސްލާ މަ ރޯއިރު ކޮއްދޭނުހޭ ދަންނަވާ ހެޔޮހާ ދުޢާ ދަންނަހާ ހީވޭ މިބިން ރޫޅި އަޑިއަށް ދަނީހެން ހީވޭ މޭ ވާހޫނުން ވިރިގެން ދަނީހެން ހީވޭ މީ ކޯފާގެ އިންޒާރަކީ ހެން ހީވޭ ހަށިން ބީވެ ނޭވާ ދަނީހެން އިއްވާ މަގޭ ޙާލު ފަސްދީފާ ދާއިރު ވާނޭގޮތް ނޭނގޭތީ ގިސްލާ މަ ރޯއިރު ކޮއްދޭނުހޭ ދަންނަވާ ހެޔޮހާ ދުޢާ ދަންނަހާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

68 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

12 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

ފަރީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖިސްމާއި މޭ