ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އެޅި މި ކަނޑުމަތި

މުޙައްމަދު މާޖިދު

ރާގު: އަމިއްލަ

4.95 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ފަޚުރަކަށް ވާނޭ ކަމަށް ހިތާ ވުން މަށަށް ކަނބުލޯ ލިބުން
ދަތުރަކަށް ފެއްޓީމެ އަހަރެން ފެނި ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން

ކަނޑު މެދަށް ބަރަވެލި އެ ދުވެފާ މަޑުކުރަން އޮޑި ޖެހިފަ އޮއްވާ
ކަނނު އަނދިރި މާ ކަނޑު ތެރޭގާ ފަނޑު ނުވާ ތިޔަ ސޫރަ ދިއްލީ
އޮޑި މިއޮށް ފަރަކަށް އެރީއޭ އޮޑި ވަށާ މި ރެނދަން ލަނީ އޭ
އޮޑިކޮޅުން ފެންމަތި ވި ސަންދޯއް އޮޑި ވަށާ އެނބުރެން ފެށީއޭ

ފަޚުރަކަށް ވާނޭ ކަމަށް ހިތާ ވުން މަށަށް ކަނބުލޯ ލިބުން
ދަތުރަކަށް ފެއްޓީމެ އަހަރެން ފެނި ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން

ގުޑުގުޑާ ނޮޅި ދަންމަވާ އަޑު ފުނޑުމުގާ ދައި ގޭނިދާ އަޑު
ހުނުމުގާ ކަނބަލުން އުޅޭ އަޑު ގައިމުވީ ކަނޑުމަތި އަޅާ އަޑު

ނެތްކަމުން ދިއްގަރު ރިހާކުރު ނެތް ހެދެން މައިތިރި މިހާރަކު
ކެތްކުރާވަރު ހިތްވަރެއް ނެތި ތިޔަ ހަނދާން ވާކަށް އިލާހަކު
އެދުމަކުން ފޯވެފަ މަ އޮވެގެން ފެށި ދަތުރު ބޭކާރު ވެވިގެން
ހެނދުނަކަށް ލޯހުޅުވެ މި ދަނީ ހޭލެވިއްޖޭ ފޯވެ ތެމިގެން

ފަޚުރަކަށް ވާނޭ ކަމަށް ހިތާ ވުން މަށަށް ކަނބުލޯ ލިބުން
ދަތުރަކަށް ފެއްޓީމެ އަހަރެން ފެނި ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން
ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން ފެނި ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން
ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން ފެނި ތިބާ ހުވަފެން ތަކުން

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. އަކިރި ދެމޭ
  2. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
  3. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
  4. ރޯޅި
  5. އުޑުން ތަރިތަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޫރަ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

10 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މުޅި ޖާން ހިތާ

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާމިނަތު ޝާނީ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އަޙްމަދު އާތިފް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ޝަކީބު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢަލީ ސާޖިދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ ހަނދާނޭ

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢައިޝަތު ޝާދާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ

ފައްތޭ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާބޫކުން