ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް ފޮހެވޭހޭ؟ ނޫނެކޭ އިތުބާރާ ހުވާތައް ނެތުނީމާ ގިސްލަނީ ލޯބި ވީމާ ވަޢުދު ވީމޭ އޭގެ ފަހުގާ ކެހި ދިނީ ބޭވަފާވީ ހާދަ ދެރައޭ ނޭގި ހުއްޓާ ބަދަލުވީ ހީކުރީހޭ ދާނެހެން ދަށުވާން ފަސްބާގައި އެލިގެން ރޯނެހޭ އަނިޔާ ދީ ހެދީމާ ބަދުނާމޭ އަދު ވަނީ އުމުރަށްދެން ސަލާމޭ ރުޅިވީމާ ފޫހިވީ ލޯބި ވީމާ ވަޢުދު ވީމޭ އޭގެ ފަހުގާ ކެހި ދިނީ ބޭވަފާވީ ހާދަ ދެރައޭ ނޭގި ހުއްޓާ ބަދަލުވީ ހީކުރީހޭ ދާނެހެން ދަށުވާން ފަސްބާގައި އެލިގެން ރޯނެހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.