ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ

ރާގު: ޕިޔާރް މިލަ ސަބްކުޗް މިލާ

ޔާރު ތިއޭ މިހިތުގެ ޝިފާ ލޯބި އަދު ދެއްވާނުހޭ ދެހިތުގެ ވިންދުން މިރޭ ރާގު މިއެ އިޤުރާރުވޭ އާއެކޭ ލޯބިވޭ އާއެކޭ ލޯބިވޭ ރީތި ފަރި މާތައް ފޮޅޭ ލޯބީގެ ބަހާރޭ މިއީ އާނއޭ ދެހިތުގެ ލޯތްބަކީ ރޫހާނީ ޣިޒާއޭ މިއީ ރީތި ފަރި މާތައް ފޮޅޭ ލޯބީގެ ބަހާރޭ މިއީ އާނއޭ ދެހިތުގެ ލޯތްބަކީ ރޫހާނީ ޣިޒާއޭ މިއީ އާ ލޯތްބޭ އާރަކީ މޭގާވާ ބާރަކީ އޭގާ ވިދާ އަލި ނޫރުވޭ ލޯބި އަދު ދެއްވާނުހޭ ޔާރު ތިއޭ މިހިތުގެ ޝިފާ ލޯބި އަދު ދެއްވާނުހޭ ދެހިތުގެ ވިންދުން މިރޭ ރާގު މިއެ އިޤުރާރުވޭ އާއެކޭ ލޯބިވޭ އާއެކޭ ލޯބިވޭ ލޯތްބަށް އެދި ކުރަމޭ ދުޢާ އަބަދުގާ ޙާލު މިއޭ ސާފު ފިނި ފޮނި ލޯތްބެކޭ ދާއިމީ ބޭނުންވަނީ ލޯތްބަށް އެދި ކުރަމޭ ދުޢާ އަބަދުގާ ޙާލު މިއޭ ސާފު ފިނި ފޮނި ލޯތްބެކޭ ދާއިމީ ބޭނުންވަނީ މިތުރާއޭ ޖާނުދޭން މަހުރީމޭ ލޯބި ދޭން އޭގާ ވަފާ އިތުބާރުވޭ ލޯބި އަދު ދެއްވާނުހޭ ޔާރު ތިއޭ މިހިތުގެ ޝިފާ ލޯބި އަދު ދެއްވާނުހޭ ދެހިތުގެ ވިންދުން މިރޭ ރާގު މިއެ އިޤުރާރުވޭ އާއެކޭ ލޯބިވޭ އާއެކޭ ލޯބިވޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.