ލާ ލާ ލާ ލާ ލާ އޯ ހޮ ހޯ ލާ ލާ ލާ ލާ ލާ ހމމމ ކުދި ޖަޒީރާ ތަކެއް ދިރިއުޅޭ މެދުގަ ދުނިޔޭގެ ވާތީ ދެކޭ މީއެ ތަނަކީ ހަގީގީ ބަލަން އާދެވޭ ހިންދު މާ ކަނޑުތެރެއިން ފެންނަ ޔާގޫތު ތަކެކޭ ވިދާ ހިތް އުފާ ވާނެހާ ގުދުރަތުން ސާއްބަކޮށްދޭ ނަޔާ ބޭރު މީހުން ރާއްޖެ ދެކެނީ ދެވަނައެއްނެތް ފަދައިން ފިނޮޅު ތިލަ ފަޅުތަކުން ދޮންވެލީގާ ހެދޭ ތުނޑި ވަށާ އަކިރި މުރަކައިގެ ފަރު ފަރި ބަގީޗާ ހެދޭތަން ބަލާން ބޭރު މީހުން ރާއްޖެ ދެކެނީ ދެވަނައެއްނެތް ފަދައިން އިރު ހަނދާ ތަރިތަކާ އޭގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމުން ހިނގާ ގަނޑުވެދާ ފިނި ނުވާ ހޫނު މެދުމިން ލިބޭ ތަން ބަލާން ބޭރު މީހުން ރާއްޖެ ދެކެނީ ދެވަނައެއްނެތް ފަދައިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.