ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ ވަކިވާނެހޭ ހިލާ އުޑުގާ ދެނަން އެކީގާ އެލިޔަމުން ދަނީ ވިލާ ތަރިތައް ވިދާ އުޑުން އަލިކަން ނުދޭ ފިލާ އުދަރެސް މަތިން ބަލާށޭ އެ ސިފަކޮށްދެނީ ކަލާ ލޯބި ނޫނީ އޮތީ ކޮން އަރާމެއް މިތާ ޙިއްސުތައް ހީލަނީ ފުން އަސަރުގާ ހިތާ ނޭވާލެވޭނޭ ވައިރޯޅި ވާނޭ އެއަޑު ނައަހަބަލާ ވަގުތުތައް ލޯބި ލޯބިން ނޭގެޔޭ ހޭދަވާ ލޯއެދޭ ހުވަފެނޭ ފެންނަނީ ރޭދުވާ ތާޒާމިހާރު ވީމާ އަމުދުން ބަހާރު އައިމާ ލޯބިން ފޮޅޭށެ މަލާ ލޯމެރީމާ ކަލާ މޫނު ފެންނަން ހުރޭ ހިތްއެދޭ ޚިޔާލުދީ ފޫހި ފިލުވަން ހުރޭ އެކުގާ ނިދާނީ ލޯމަރާނީ އޭރުން ފިލާނެ ގިލާ

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 6. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 7. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 8. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 9. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 10. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 11. ދިމާވޭތޯ އެ
 12. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 13. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 14. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 15. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 16. އޭ ހާދަ އެދެން
 17. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 18. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 19. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 20. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 21. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 22. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 23. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 24. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 25. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 26. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 27. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 28. ހިތި ވޭނެއްގާ
 29. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 30. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 31. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 32. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 33. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 34. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 35. އިޙުސާސް ވަނީ
 36. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 37. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 38. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 39. ކަލާ ފެނުނީމާ
 40. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 41. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 42. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 43. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 44. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 45. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 46. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 47. މަރިޔާދު އާ ވާ
 48. މަރުވެދާނޭ
 49. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 50. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 51. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 52. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 53. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 54. އޯގާވީތީހޭ
 55. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 56. ރީތީ ހީލީމާ
 57. ރޮއެފާ ކަލާ
 58. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 59. ސާދާ މިޒާޖު
 60. ތިޔަ މަލުގާވާ
 61. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 62. ވަސްވާސް
 63. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 64. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 65. ވިންދާ ލޭގާ
 66. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 67. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 68. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 1. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 2. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 3. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 4. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 5. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 6. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 7. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 8. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 9. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 10. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 11. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 12. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 13. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 14. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 15. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 16. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 17. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 18. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 19. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 20. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 21. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 22. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 23. މުޅި ޖާން ހިތާ
 24. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 25. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 26. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 27. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 28. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭސް
 5. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 6. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 7. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 8. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 9. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 10. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 11. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 12. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 13. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 14. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 15. އަނިޔާގެ ހަންދަރަކާ
 16. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 17. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 18. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 19. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 20. އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
 21. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 22. ބަލަ ބަލަ
 23. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 24. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 25. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 26. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 27. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 28. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 29. ބިންމަތީގާ
 30. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 31. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 32. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 33. ޗާލޭ
 34. ޗަކަ
 35. ޗިސް ޗިސް
 36. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 37. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 38. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 39. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 40. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 41. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 42. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 43. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 44. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 45. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 46. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 47. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 48. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 49. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 50. ދިއްލާލި ހަނދު
 51. ދިމާވޭތޯ އެ
 52. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 53. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 54. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 55. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 56. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 57. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 58. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 59. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 60. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 61. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 62. އެހޯދި އުފާތަކާ
 63. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 64. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 65. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 66. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 67. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 68. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 69. އޭ ހާދަ އެދެން
 70. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 71. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 72. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 73. ފަނު ދުންމާރި
 74. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 75. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 76. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 77. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 78. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 79. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 80. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 81. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 82. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 83. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 84. ގޯހެއް
 85. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 86. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 87. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 88. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 89. ޙާލު އަހާލީ
 90. ހަދިޔާ
 91. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 92. ހަލަބޮލި
 93. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 94. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 95. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 96. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 97. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 98. ހޭވާ ހޭވާ
 99. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 100. ހިތާ ރޫޙުން
 101. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 102. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 103. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 104. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 105. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 106. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 107. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 108. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 109. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 110. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 111. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 112. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 113. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 114. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 115. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 116. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 117. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 118. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 119. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 120. އިހުސާސް
 121. އިލޮށިފައްޗަކުން
 122. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 123. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 124. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 125. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 126. އިރު އޮއްސުމުން
 127. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 128. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 129. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 130. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 131. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 132. ޖާޒުބި އަސަރު
 133. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 134. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 135. ޖިސްމާއި މޭ
 136. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 137. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 138. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 139. ކާލާ މަންނަ
 140. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 141. ކަލާ ފެނުނީމާ
 142. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 143. ކަނބިއްޔާ
 144. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 145. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 146. ކަސަބުން ބޯވަޅުކުރި ޖަރީހެދުން
 147. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 148. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 149. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 150. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 151. ކުދި ޖަޒީރާ
 152. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 153. ކުރަނގި ދެލޯ
 154. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 155. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 156. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 157. ލޯބި ލޯބިން
 158. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 159. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 160. ލޯބިކަން
 161. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 162. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 163. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 164. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 165. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 166. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 167. މަލާ ފެނިފަ
 168. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 169. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 170. މަންޒިލް ތިޔޭ
 171. މަރިޔާދު އާ ވާ
 172. މަރުވެދާނޭ
 173. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 174. މީ ވީގޮތޭ
 175. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 176. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 177. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 178. މި ޅެން
 179. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 180. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 181. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 182. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 183. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 184. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 185. މުޅި ޖާން ހިތާ
 186. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 187. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 188. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 189. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 190. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 191. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 192. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 193. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 194. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 195. އޯގާވީތީހޭ
 196. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 197. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 198. ރާނީ ދޮން
 199. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 200. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 201. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 202. ރީތިކަން
 203. ރީތީ ހީލީމާ
 204. ރޯޅި
 205. ރޮއެފާ ކަލާ
 206. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 207. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 208. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 209. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 210. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 211. ސަންފާގެ ދިޔަ
 212. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 213. ޝިކާރަ
 214. ސިއްރު
 215. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 216. ތި ރީތި މޫނު
 217. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 218. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 219. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 220. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 221. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 222. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 223. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 224. އުޅޭއުޅެފަ
 225. ވާނޭ ކައިރީގާ
 226. ވާތީ ފާރު
 227. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 228. ވަސްވާސް
 229. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 230. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 231. ވިންދާ ލޭގާ
 232. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 233. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 234. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 235. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 236. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 237. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 238. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

68 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

12 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އާދޭސް

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ