އެކުގައި

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

އެކުގައި އުޅެން ބުނެފަ ވަޢުދާ ހުވާކޮށް ކެހިދީ ފިލީ ކީއްވެހޭ؟ ލޯބިން ތިބާ ފޮނި އަޙުދެއް ނުވަންހޭ އެހަނދާން ތި ހިތުގާ ނެތީހޭ؟ ލޯބިވާ ޔާރާ މަގޭ، ތިޔަ ނަން ހިތުގާ ވެޔޭ ލޯބިވާ ޔާރާ މަގޭ، ތިޔަ ނަން ހިތުގާ ވެޔޭ އާނނނ އާނނނނ ހީހީފަ އުޅުނީ ނޫންހޭ ކަލާ ހެނދުނާ ހަވީރާ އެކުގާ މަށާ ރޭރޭ ދަންވަރު ދިންހާ އުފާ ނެތްހޭ ހިތުގާ އާލާވެފާ އާދޭސް ކުރަން ފަހަތުން ނުދިޔަޔަސް މީވެސް ހިތެއްކަން ދަނޭ ލޭކަރުނަތައް އޮހޮރަންހޭ މަވީ ރޮއެރޮއެ މިހެން އޮވެ ބަލި ދާނުގާ ވޭނާ ހޫނާ އެކުގާ މިތާ ފެންނަން ނެތީހޭ އުފަލެއް މަށަށް ޢުމުރަށް މިގޮތުގާ ހުންނަން މަ ޖެހުނަސް މިގޮތުގާ މަ ހުންނާނަމޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.