އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން

އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން ޒަޚަމް ކުރުމުން އޮހޮރުވާ ލެއިން އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން ޒަޚަމް ކުރުމުން އޮހޮރުވާ ލެއިން ދެކޭށޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ މިއީ ކަތުނޭ ލިބޭ ވޭނުން އޮހޭ ކަރުނުން ދެމޭ ސާލޭ ދެކޭށޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ ކަފުންކޮށް ލޯބި ވަޅުލީމާ ރިހުން މިހިތުން ފިލާނޭހޭ ވެ ފިސްފިސް މޭ ދިޔާމާ އޭ ހިތާއޭ ކެތްވެވޭނޭހޭ ކަފުންކޮށް ލޯބި ވަޅުލީމާ ރިހުން މިހިތުން ފިލާނޭހޭ ވެ ފިސްފިސް މޭ ދިޔާމާ އޭ ހިތާއޭ ކެތްވެވޭނޭހޭ ވަނީ ނަފުރަތު މިއަދު ތޯއޭ މިއީ ކުރެވޭ ފަހު ސުވާލޭ ދެކޭށޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން ޒަޚަމް ކުރުމުން އޮހޮރުވާ ލެއިން ދެކޭށޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ ނުދާށޭ ލޯބި ވެރިޔާއެ ނުދާށޭ މޫނު ދެކިލާށޭ ނުދާށޭ ލޯބި ވެރިޔާއެ ނުދާށޭ މޫނު ދެކިލާށޭ ވަނީއޭ ހާސް މަގޭ ނޭވާ މަދަދު ދޭށޭ އެހީވާށޭ ވަނީއޭ ހާސް މަގޭ ނޭވާ މަދަދު ދޭށޭ އެހީވާށޭ ދަނީ ނިމިގެން މަގޭ ނަފުސޭ ބަޔާންވެވެނީ ހިތުގެ ޙާލޭ ދެކޭށޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން ޒަޚަމް ކުރުމުން އޮހޮރުވާ ލެއިން ދެކޭށޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.