އެރޭ ހާދަ ލޯބިން

ރާގު: ެތެރީ ޔާދު ދިލްސޭ

އެރޭ ހާދަ ލޯބިން ސަމާސާ ކުރީމޭ ހުޅެވި ހަނދުގެ މަސްތީ އަލިން ފެންވެރީމޭ އަތާ އަތް ޖަހާ ވައުދުވީމޭ ތުނޑީގާ އެ ކުދި ރާޅު ބީހޭ ގުނާލަން ތިބީމޭ ުގުނާލަން ތިބީމޭ އެރޭ ހާދަ ލޯބިން .... ވަދާޢީ ސަލާމް ހާގޮވަން ކައިރި ވީމާ ލަދުން ހާދަ ތިބެވެސް ފިނީގާ ކުރީމޭ ފިނީގާ ކުރީމޭ އެރޭ ހާދަ ލޯބިން .....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.