ދާއިމީ އުފަލެއް ކަމަށް ވެވިގެން އެދޭ ތާއަބަދު މުޅި ދުނިޔެ ހޯދައިގެން ބަލާ މާ ތަކުގެ ތެރެއަށް އެއައިސް ތިރިކޮށްލަނީ މާބުރާ ބަޅިނދާ ކޮކާލާ އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ މަލަށް އަނިޔާތަކޭ ތިޔަދެނީ އޭގެވި ނާޒުކު ކަރާ ފިޔަތަކޭ ބިމަށް ރޫޅާ ފަޅާތިޔަލަނީ އިރުގެ ދޯދިތައް ޖައްވަށް އަލިކަން ނުދެނީސް ބިރުނެތިގެން މާދުރުން އަޑުއަޑު ލަމުން އައިސް ތިރިކޮށްލާ ރީތި އަވަސް ޙަރަކާތްތަކެއްގާ އުދުހޭއިރު ދުނިޔޭގެ ފަޒާތެރޭގާ ދުރުމީ އަޅައިގެން ހޯދާބަލާފާ ދުނިޔޭގެ ބިމުން ފަރިވާ ކޮންމެމަލެއް ދެކެފާ ވަސްމީރުވި ރީތި އެތަށް ކުލައެއްގެ މަލާ ވަސްހިތިވިހަވީ ނުބައި އެތަކެއް މަލާ އަސްތާ ރަޙުމެއް އެ ނުކޮށް އުފަލުންނޭ ޤަސްތުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.