އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން

އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން ނުނިދޭނޭ ވަކިވީމަ ކަލާ މުޅި މެންދަން ތިޔަ ހަނދުމައިން ނިމެނީ ނިމެނީ ފަހެ ކީއްވެހޭ؟ މި ޝިކާޔަތުގާ ނިމެނީ ނުލިބޭތި ޝިފާ ތިޔަ ލޯބިން ދުލަކުން މި ބަޔާން ނުވެވޭ މި ހިތަށް މި ލިބޭ ކެކުޅުންތައް ތިޔަ މަންޒިލް އެދި ދުނިޔެއިން ގޮވެނީ ގޮވެނީ ފަހެ ކީއްވެހޭ ތަޤުދީރު އެނގޭ ނަމައީ އެދުވަސް އަލުން ހޯދާނަން ވިންދާއި އެކީ ތިޔަނަން އިވުމުން ހަނދާން އާވާތީ ތިޔަ ޝާހީ ފަރި ދެއަތުން ފިރުމާނުލަނީ ފަހެ ކީއްވެހޭ؟ މައުސޫމު ދެލޯ ފެނިފާ ޔާރާއެ މި ހިތް ތެޅެނީއޭ ތިޔަ ރީތި އަދާ ތަކުގާ ލޯބީގެ ނަމެއް ނުވަނީހޭ އެކި ދަންވަރު އެކި ތަނުގާ މިހަނދާން މިވަނީ ފަހެ ކީއްވެހޭ؟

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.