ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: އިސް ޤަދަރު ޕްޔާރުހޭ

2.59 ހާސް

ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު، ދެރަވަނީ ހީވެފައި ނުރުހިދާނޭ މިތުރު ހިތާ މޭ ފިނިވަނީ ދިމާވީމާ ނަޒަރު، ވަނީ ގުޅިފައި ލެޔާ ނުދާހެން ތިޔަ އަސަރު ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު ދެރަވަނީ ހީވެފައި ނުރުހިދާނޭ މިތުރު ނާޒުކު މަޤާމެއްގައޭ ހިތް މި ތެޅެނީ މަގޭ މަސްތީ ޚިޔާލެއްގައޭ ލޯ މި މެރެނީ މަގޭ ހުވަފެން ދައްކާ މަންޒިލް ހޯދަން އެދެނީ ކުރާށޭ ދަތުރު ހިތާ މޭ ފިނިވަނީ ދިމާވީމާ ނަޒަރު ވަނީ ގުޅިފައި ލެޔާ ނުދާހެން ތިޔަ އަސަރު ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު ދެރަވަނީ ހީވެފައި ނުރުހިދާނޭ މިތުރު ނޭވާ މި ހިނގަނީ މަގޭ ހީނލާ އުޅޭތީ ކަލާ އަދު ލޯބިވެވެނީ މިހާ އިޚްތިޔާރާ ނުލާ ތިޔަހެން ސަހަރޯ މި ހިތަށް އަނިޔާ ނުކުރާށެ ލޯބިން އިތުރު ހިތާ މޭ ފިނިވަނީ ދިމާވީމާ ނަޒަރު ވަނީ ގުޅިފައި ލެޔާ ނުދާހެން ތިޔަ އަސަރު ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު ދެރަވަނީ ހީވެފައި ނުރުހިދާނޭ މިތުރު

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.