ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ދީރެ ދީރޭސޭ މެރެ ޒިންދަގީމެ އާނާ

8.58 ހާސް

ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީ އެ އޭނާ ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުުވާނާ ފެނިފާ ލޯބި ވެވިއްޖޭ ދެލޮލާ ރީތި މޫނާ ގެއްލި ހިތްވަރު ކުޅެނީއޭ ހަނދާނާ ފެނުނީއްސުރެ އޭނާ ހިތް އެދެނީ ބައްދަލުވެލުމޭ ނިދި ގެއްލިއްޖޭ ކިޔެމުން މިދަނީ މިތުރާގެ ނަމޭ ކިހިނެތްހޭ ހާލު ބަޔާން ކޮށްދޭނީ ލޯބިންދެން ތިޔަސޫރަ ހިތުން ނުފިލާނޭ ކެރިހުރެ ވައުދު ވަމޭ ފުން ހަނދާނުން ހިތްވެއްޖޭ ދީވާނާ ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުވާނާ ކައިރީގާ ވާހިނދު ބެލެނީ އެލިބޭ އަރާމުންނޭ ބެލެނީ ލޯބިން ހިތުގާ އުފެދޭ އާ ޚިޔާލުން ތިޔަލޯބިން ހިތް އަދު ޒަޚަމު ވަނީވެސް ލޯބިންނޭ މިތުރާ ތިބަލާލާ ސީދާސާދާ ނަޒަރުންނޭ ލޯބިން ވާހާ ފެނުނީމާ ދީވާނާ ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުވާނާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.