ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން

ރާގު: ޒިންދަގިކޭ ސަފަރުމޭ އަކޭލޭ

ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން ވިންދުގާ ނެތްމެ ދިރުމެއް ކަލާޔާ ނުލާ މޭގައޭ އަދު ނެތީ އާދެ ހިތްވަރު ބުނަން މަރުނުވަންޏާ އަސަރުތައް ނުދާނޭ ފިލާ ފެންނަތާކުން ރިހުން މޭގަ ތަކުރާރުވީ ޙާލު އަންގަން ދުލޭ އާދެ އިންކާރުވީ ސިއްރުކުރެވެން ނެތީމާ ކިޔައިދޭށެވީ ފޫހި ވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ ކަލާ ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން ވިންދުގާ ނެތްމެ ދިރުމެއް ކަލާޔާ ނުލާ ބުނެދެވޭހޭ މިތުރުނޭ މި އަނިޔާގެ ނަން ހިތުގެ ރިހުމާއި އިހުސާސް ނޭގޭ ބުނަން ތާށިވީ މޭގެ ނޭވާ ހިނގާތޯ ބަލަން ލޯބި އާރުން ލިބެން ފެން ނެތީހޭ ހިލާ ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން ވިންދުގާ ނެތްމެ ދިރުމެއް ކަލާޔާ ނުލާ އިންތިޒާރޭ ކުރަން އާދެ ޖެހިފައިވަނީ މޭގަ ދިރުމެއް ހުރިތީ އެ ނޭވާލަނީ ރޫހު ނެތި ޖިސްމު ދޫކޮށް ފުރާނާ ދަނީ ލޯބި ދެއަތުން ކަފުން ކޮށްބަލާށޭ ކަލާ ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން ވިންދުގާ ނެތްމެ ދިރުމެއް ކަލާޔާ ނުލ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.