ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން

ރާގު: ޑޫންޑްތީހޭ ތުޖޭ މޭރި ތަންހާއިޔާ

ދޫވެދާތީ ހިތޭ ތިޔަ ބަލާލާގޮތުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ހީލަމުން ތިޔަ ކުރާ ފަރި ޢިޝާރާތްތަކުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ސޫރަތީ ދެކިލުމަށް އަބަދުވެސް ހިތްއެދޭ މަސްތުކޮށްލާނެ ޖާދޫވި ބާރެއްވެޔޭ ދެއްވަނީހޭ ނަޒަރް ކުރުވުމަށްހޭ އަސަރު މަސްތުކުރުވައިފި ޖާދޫވި ބާރުން ތެދޭ ދޫވެދާތީ ހިތޭ ތިޔަ ބަލާލާގޮތުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ހީލަމުން ތިޔަ ކުރާ ފަރި ޢިޝާރާތްތަކުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ރޭގަ ހުވަފެންތަކުން ފެނިލުމުން ވީއުފާ ބުނެލަދޭހިތްވެޔޭ އެކުގަ ކުރިހާ މަޖާ ވާނަމޭ ބުނެ ކަލާ އަބަދުވެސް ގާތުގާ ވޭއުފާ ލޯބިވާތީ ކަލާ އިންތިހާ ލޯބިވާ ތީމަގޭ ހިތުގެ ދިރުމޭ އިނގޭ އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ދޫވެދާތީ ހިތޭ ތިޔަ ބަލާލާގޮތުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ދޭނަމޭ އަދު އުފާ ހިތްއެދޭ ތިޔަ މަލަށް ލޯބިކޮށްދޭނަމޭ ހިތްއެދޭހާ ގޮތަށް ދޭނަމޭ އަދު އުފާ ހިތްއެދޭ ތިޔަ މަލަށް ލޯބިކޮށްދޭނަމޭ ހިތްއެދޭހާ ގޮތަށް ދޭން މިލޯބީގެ މޫސުމްގެހުރިހާ އުފާ އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ހީލަމުން ތިޔަ ކުރާ ފަރި ޢިޝާރާތްތަކުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ޑޫންޑުތީހޭ ތުޖޭ މޭރި ތަންހާއިޔާ އޭމެރީ ޒިންދަގީ ކޯގައީ ތޫ ކަހާނ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.