އުއްމަތުގެ ދޫތަކުން މާތް ތަސްބީޙަތައް ގަތާލާ މަތިވެރިވި މާތް މަޤާމަށް ލައްވާށި މާތް ރަސޫލާ އުއްމަތުގެ ދޫތަކުން މާތް ޢާލަމްތަކަށް ފޮނުއްވެވި ރަޙުމަތެކެ މާތް ނަބިއްޔާ ކާފިރުކަމާއި ޝިރުކާ މޮޑެލެއްވި ބިމުގެ ވެއްޔާ (2) މައްކާގެ ބިން މިދީނީ ނޫރުންވުމުން އުޖާލާ މަތިވެރިވި މާތް މަޤާމަށް ލައްވާށި މާތް ރަސޫލާ އުއްމަތުގެ ދޫތަކުން މާތް ލަޝްކަރު ބިޔަވެ ޢިރާޤާ ޝާމާއި ޔަމަނު މިސްރާ ނަސްރުން ފަތަޙަވެފާވިޔެ ތާޖާއި ތަޙުތު ކިސްރާ (2) މިސްކިތްތަކުން ގޮވޭ އަޑު ފަސްވަގުތުދެޔެ ގޮވާލާ މަތިވެރިވި މާތް މަޤާމަށް ލައްވާށި މާތް ރަސޫލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.