ތި ލޯތްބެއް ހިތުން

ރާގު: އަޙްމަދު ސުހާން

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން ނުމެދާނޭ ފިލާ ތިނަން ހިތުގާ ވޭމަގޭ އުފާވެރި ކަމުން ފުރިފާވާ ތި މޫނު ދެކެން ބޭނުން ވެޔޭ ހުރިހާ އުފަލާ އަރާމު ތީއޭ ބޭނުން މަވާ ނަލަ ކަމުން ތިބާ ހިތްމަގޭވަނީ ދޫވެފާ މިއަތުން ހިނިތުން ވެލުމުން ކަލާ މިފަޒާ އަލި ކޮށްފިއޭ ނުނިދިފާ އޮތިން ދަންވަރު ހިލާ އާވެދާތީ ހަނދާން ފިނިކަން މިހިތަށް ވެރިވޭ ޖެހިލާ ވައިރޯޅިން

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.