ލާއިލާހަ އިއްލަށް ﷲ މުޙައްމަދުއް ރަސޫލުއްﷲ ޔާ މަޢުލާނާ އަންތާ ރައްބީ ޔާ ﷲ މާތްވި އިލާހް ރައްބި ތި އުޑުތަކާ ބިމުގެ އިލާހު ރައްބީ މަޚްލޫގާތްތަކުގެ އިލާހް ހިތުގެ ޝުޢޫރޭ މިފާޅުކުރީ ފިތުނަވެރި ދުނިޔެ ތެރޭ މަހުރީ ޚަބަރު ފަތުރަން މިހެން ކިޔަމުން ނަޒަރު މިކަމަށް ގެނެސް ހަދަމުން ފިކުރު ވިކުރާ ބަޔާން ކުރަމުން ފަހުރުވެލަމާ ކީޔާލުމަކުން ޔާ ރައްބީ ޔާ ރައްބީ ޔާ ﷲ ޔާ މަޢުލާނާ އަންތާ ރައްބީ ޔާﷲ މާތްވީ އިލާހް ރައްބި ތި އުޑުތަކާ ބިމުގެ އިލާހު މާތްވި އިލާހު ރައްބީ މަޙުލޫގާތް ތަކުގެ އިލާހު ނޫ އުޑާއި އެތަރިތަކުގައި ނޫރުލައްވާ އަލިކުރުވީ މި ފެނުމަށްވެސް ޝުކުރުވެވި ދޭ ދެދުނިޔޭގައި ޤަދަރު ލިބިދޭ ޔާ ރައްބީ ޔާ ރައްބީ ޔާ ﷲ ޔާ މަޢުލާނާ އަންތާ ރައްބީ ޔާﷲ މާތްވީ އިލާހް ރައްބި ތި އުޑުތަކާ ބިމުގެ އިލާހު މާތްވި އިލާހު ރައްބީ މަޙުލޫގާތް ތަކުގެ އިލާހު ލޮލަށް ނުފެނުނަސް އީމާންވޭ މޮޅަށް އެނގޭނޭ ދުވަހެއްވޭ ހިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނޭ ކިޔައިދޭންވެސް ނުކުޅެދޭނޭ ސަލާމަތަކާ އެދި ގޮވާނޭ ޝިފާއަތަކަށް އެދިފަ ރޯނޭ ޔާ ރައްބީ ޔާ ރައްބީ ޔާ ﷲ ލާއިލާހަ އިއްލަށް ﷲ މުޙައްމަދުއް ރަސޫލުއްﷲ ޔާ މަޢުލާނާ އަންތާ ރައްބީ ޔާ ﷲ މާތްވި އިލާހް ރައްބި ތި އުޑުތަކާ ބިމުގެ އިލާހު

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.